Detail předmětu

Inženýrská pedagogika

FAST-TY52Ak. rok: 2018/2019

Inženýrská pedagogika, obecná didaktika, oborová a předmětová didaktika, kurikulum, klíčové kompetence, rámcový vzdělávací program, interakce a komunikace v edukačním prostředí, vyučovací metody, aktivizační metody, cíle výuky, didaktické zásady, organizační formy vyučování, didaktické prostředky, literatura s didaktickou funkcí, příprava učitele na výuku, pedagogická diagnostika, didaktické testy, analýza a tvorba učebnic, výzkum v edukačních vědách, řízení ve školství.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Orientace v teoretických pedagogických a didaktických pojmech, procesech a směrech potřebných pro techniky oreintované na oblast školství. Seznámení se základy učitelské profese. Vhodné pro studenty, kteří v budoucnu uvažují o učitelské dráze, event. chtějí externě vyučovat na odborných školách. Znalost didaktických principů ve výuce odborných předmětů. Teoretický vhled do problematiky realizace vyučovacího procesu v odborných technických předmětech na středních školách.

Prerekvizity

Obecný přehled o inženýrské pedagogice a didaktice, dovednost komunikace v edukačním prostředí a na veřejnosti, zvládání trémy, odpozorování některých edukačních metod od učitelů, popis hlavních didaktických zásad, znalost organizačních forem výuky, schopnost zpracovat si přípravu k veřejnému vystoupení, schopnost provádět jednodušší průzkumy v edukačním prostředí a jejich zpracování, snaha poznávat edukační realitu.

Korekvizity

Znalost z odborných předmětů, zkušenosti s učením, specifika a zvlášnosti odborných předmětů, znalost stavařské teorie a praxe, praktická výuka, laborování a experimenty, vyhodnocení výsledků pokusů, zkušenosti s hodnocením, prezentace a teoretické prověrky, studijní literatura, vyučovací metody v technických předmětech, didaktické prostředky, moderní didaktická technika, analýza vyučovacího procesu, schopnost zhodnocení kladů a záporů výuky vyučujících.

Doporučená nebo povinná literatura

MAŇÁK, J.: Nárys didaktiky. Brno: PdF (skripta), 1997.
DRAHOVZAL, J., KILIÁN, O., KOHOUTEK, R.: Didaktika odborných předmětů. Brno: CERM, 1997.
SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999.
LINDR, Jaroslav: Inženýrská pedagogika. M01 Pedagogika, M02 Didaktika, M03 Moderní pedagogika. Brno: FAST, 2007.
GALTON, M. (ed.): Curriculum Change. Leicester University Press, 1980.
CHRÁSKA, M.: Statistika pro pedagogy. Olomouc: UP (skriptum), 1990.
PELIKÁN, J.: Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995.
CHRÁSKA, M.: Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999.
OURODA, S.: Oborová didaktika. Brno: MZLU, 2001.
PRŮCHA, Jan: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-503-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad učiva metodou slovní formou přednášek doprovázených obrazovým materiálem a ukázkami. Přednášky a materiály nad rámec přednášených témat jsou v LMS Moodle. Nosná teoretická témata jsou obohacena doplňujícími rozšiřujícími tématy dle zájmu studentů, přičemž každý student si individuálně připraví prezentaci nebo seminární práci na vybrané téma z oblasti pedagogiky.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti prokáží orientaci v teoretické i aplikované pedagogice formou písemky z teoretické části učiva. Zároveň zpracují prezentaci na zvolené téma z obecné nebo aplikované pedagogiky. Ve cvičeních absolvují pedagogický výstup jako imitaci středoškolské hodiny s následným vyhodnocením a rozborem chyb. Celkové hodnocení studenta sestává z prověření znalosti teorie (50%), zpracování prezentace (30%) a z absolvování pedagogického výstupu (20%).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do inženýrské pedagogiky a její vztah k oborové didaktice. Souvislost s ostatními vědními disciplínami.
2. Didaktika obecná, oborová a didaktiky předmětové. Dějiny pedagogiky.
3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Moderní realizace kurikula v pedagogické praxi.
4. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Didaktické principy a zásady. Výběr učiva a jeho strukturace.
5. Vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely.
6. Vyučovací metody - přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky.
7. Didaktické prostředky. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem a prostředků. Moderní didaktická technika.
8. Příprava učitele na jeho působení. Řízení školství. Školský management.
9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace. Didaktické testy, tvorba a požadavky.
10. Literatura s didaktickou funkcí. Učební texty, jejich analýza a hodnocení, optimalizace.
11. Osobnost edukátora. Teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů.
12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství.
13. Specifika vyučovacího procesu v odborných předmětech.

Cíl

Orientace v teoretických pedagogických a didaktických pojmech, procesech a směrech potřebných pro techniky oreintované na oblast školství. Seznámení se základy učitelské profese. Vhodné pro studenty, kteří v budoucnu uvažují o učitelské dráze, event. chtějí externě vyučovat na odborných školách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do inženýrské pedagogiky a její vztah k oborové didaktice. Souvislost s ostatními vědními disciplínami.
2. Didaktika obecná, oborová a didaktiky předmětové. Dějiny pedagogiky.
3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Moderní realizace kurikula v pedagogické praxi.
4. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Didaktické principy a zásady. Výběr učiva a jeho strukturace.
5. Vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely.
6. Vyučovací metody - přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky.
7. Didaktické prostředky. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem a prostředků. Moderní didaktická technika.
8. Příprava učitele na jeho působení. Řízení školství. Školský management.
9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace. Didaktické testy, tvorba a požadavky.
10. Literatura s didaktickou funkcí. Učební texty, jejich analýza a hodnocení, optimalizace.
11. Osobnost edukátora. Teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů.
12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství.
13. Specifika vyučovacího procesu v odborných předmětech.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam obecné i aplikované pedagogiky pro školství. Členění pedagogiky.
2. Fáze výuky, teoretický přehled a náznak aplikace pro pedagogický výstup.
3. Příprava na pedagogický výstup, struktura vyučovací hodiny, rozvoj klíčových kompetencí, časové plánování výuky.
4. Aktivizační metody ve výuce, prokreativní a antikreativní faktory ve výuce.
5. Organizační formy výuky, didaktické prostředky vhodné pro výuku.
6. Samostatné pedagogicko-didaktické výstupy studentů, imitace vedení středoškolské výuky, rozbor chyb a nedostatků.
7. Samostatné pedagogicko-didaktické výstupy studentů, imitace vedení středoškolské výuky, rozbor chyb a nedostatků.
8. Samostatné pedagogicko-didaktické výstupy studentů, imitace vedení středoškolské výuky, rozbor chyb a nedostatků.
9. Samostatné pedagogicko-didaktické výstupy studentů, imitace vedení středoškolské výuky, rozbor chyb a nedostatků.
10. Pedagogika v odborných předmětech. Specifika a zvláštnosti výuky odborných technických předmětů.
11. Učitel odborných předmětů. Odborné a metodické požadavky kladené na vyučujícího. Profesiogram.
12. Praktická výuka, nácvik předvádění pokusů před studenty.
13. Praktická výuka, nácvik předvádění pokusů před studenty.