Detail předmětu

Historie a filozofie techniky

FAST-TY51Ak. rok: 2018/2019

Antika a starověk, filozofie a věda, filozofické myšlení, pojmy, dějiny filozofie, osobnosti ve filozofii, přehled filozofie, filozofické směry, význam filozofického přemýšlení o světě, etika a filozofie, přínos filozofie, podstata filozofie, středověké myšlení, renesanční obrat, racionalismus a věda, novověká filozofie, kapitalismus a technika, průmyslová revoluce, technické vynálezy, vědeckotechnická revoluce, moderní sociální a technický svět, perspektivy do budoucna.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Prohloubení a zlepšení orientace v dějinách lidstva, společnosti, vědy a techniky. Konkretizace představ o společenském vývoji ve vazbě na filozofii a rozvoj přírodních a technických věd. Ucelená znalost významných epoch, směrů a osobností, které se zasloužily o současný stav vědy a techniky. Analýza historického a filozofického vývoje s ohledem na současnost a perspektivy do budoucna. Souvislosti historického, filozofického a technického vývoje lidské civilizace. Orientace v základních myšlenkových směrech minulosti i současnosti. Sepětí historického vývoje a technického světa.

Prerekvizity

Obecné znalosti světových dějin (na středoškolské úrovni, základní přehled o významných meznících ve vývoji lidstva), obecný přehled o dějinách filozofie (významné směry a představitelé), znalost základních kulturních předělů v historii (s návazností na znalosti z oblasti dějin stavitelství a architektury), význam průmyslové a vědeckotechnické revoluce, základní periodizace dějin.

Korekvizity

Osobnosti přírodních a technických věd, znalost významných přírodovědných objevů a technických vynálezů, znalost zákonů z oblasti fyziky, matematiky a přírodních věd, pochopení souvislostí přírodovědného a technického světa, znalost teoretické i aplikované fyziky, soustava poznatků z matematiky a matematických metod, technické vynálezy, dějiny stavitelství a architektury, osobnosti stavitelského světa, významné technické inovace ve stavitelství.

Doporučená nebo povinná literatura

NEČAS, C., ZWETTLER, O.: Dějiny věd a techniky. Praha: SPN, 1997.
STÖRIG, Hans J.: Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7113-236-5.
EFMERTOVÁ, Marcela C. a MARÉS, Antoine: Historie vědy a techniky. Praha: Cefres, 2002. ISBN 80-86311-04-X.
DEMJANČUK, Nikolaj: Filozofie a vědecké myšlení. Plzeň: ZU, 1992. ISBN 80-86473-19-8.
SOLOMON, R. C.: A Short History of Philosophy. New York: Oxford University Press, 1996.
ODEHNAL, Ivo: Úvod do filozofie člověka. Brno: Cerm, 2002. ISBN 80-7204-230-0.
JANOUŠEK, I.: Věda, technika a kultura. Praha: NTM, 2002.
WESSELY, E., ŠEMINSKÝ, J., ROVŇÁK, M.: Dějiny a vývoj techniky. Košice: TU, 2007.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad učiva metodou slovní na přednáškách doprovázených obrazovým materiálem. Výklad bude doplněn reáliemi ilustrujícími teorii. Nosná teoretická témata jsou obohacena doplňujícími rozšiřujícími tématy dle zájmu studentů, přičemž každý student si individuálně připraví prezentaci na vybrané téma z historie vědy a techniky, ve které zachytí historický vývoj vybraného problému.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti prokáží orientaci v teoretické i aplikované pedagogice formou písemky z teoretické části učiva. Zároveň zpracují prezentaci na zvolené téma z historie vědy, ve které zachytí historický vývoj vybraného problému. Docházka činí 80%. Celkové hodnocení studenta sestává z prověření znalosti filozofie a historie vědy (50%), obecných dějin (15%) a ze zpracování prezentace, schopnosti popsat, analyzovat a uchopit vybraný problém z historie vědy a techniky (35%).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví. Antická filozofie, věda a technická vzdělanost.
2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie. Sokrates, Platon, Aristoteles. Helénistická filozofie. Přehled starověkých technických a stavitelských unikátů.
3. Předkřesťanská a raně křesťanská filozofie. Středověké přemýšlení o světě a vědě. Koncepty středověké filozofie. Tomáš Akvinský - pilíř středověké filozofie.
4. Renesanční obrat - cesta k novému pokroku? Renesanční a reformační filozofie. Humanismus. Komenský jako představitel renesanční filozofie.
5. Racionalismus a empirismus a jejich vliv na filozofický a vědecký svět. Descartes, Locke, Hume, Berkeley. Osvícenství a filozofie - Voltaire a Rousseau. Historie vědy v 16. století.
6. Filozofie Immanuela Kanta. Kritika čistého a praktického rozumu. Německá filozofie. Historie vědy v 17. století.
7. Pojetí vědy a techniky v novověku. Nástup kapitalismu a jeho vliv na technický rozvoj. Historie vědy v 18. století.
8. Průmyslová revoluce. Rozvoj vědy, techniky a stavitelství v 19. století. Pozitivistická filozofie.
9. Vývoj filozofie, společnosti a vědy ve 20. století. Fenomenologie a hermeneutika. Filozofie existence.
10. Moderní filozofie 20. století. Směry a reprezentanti. Vídeňský kruh. L. Wittgenstein.
11. Rozmach technických vynálezů po 2. světové válce. Role stavitelství a architektury v technickém pokroku.
12. Vědeckotechnická revoluce, význam pro současnost.
13. Modernismus a postmodernismus ve filozofii a vědeckém světě.

Cíl

Prohloubení a zlepšení orientace v dějinách lidstva, společnosti, vědy a techniky. Konkretizace představ o společenském vývoji ve vazbě na filozofii a rozvoj přírodních a technických věd. Ucelená znalost významných epoch, směrů a osobností, které se zasloužily o současný stav vědy a techniky. Analýza historického a filozofického vývoje s ohledem na současnost a perspektivy do budoucna.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví. Antická filozofie, věda a technická vzdělanost.
2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie. Sokrates, Platon, Aristoteles. Helénistická filozofie. Přehled starověkých technických a stavitelských unikátů.
3. Předkřesťanská a raně křesťanská filozofie. Středověké přemýšlení o světě a vědě. Koncepty středověké filozofie. Tomáš Akvinský - pilíř středověké filozofie.
4. Renesanční obrat - cesta k novému pokroku? Renesanční a reformační filozofie. Humanismus. Komenský jako představitel renesanční filozofie.
5. Racionalismus a empirismus a jejich vliv na filozofický a vědecký svět. Descartes, Locke, Hume, Berkeley. Osvícenství a filozofie - Voltaire a Rousseau. Historie vědy v 16. století.
6. Filozofie Immanuela Kanta. Kritika čistého a praktického rozumu. Německá filozofie. Historie vědy v 17. století.
7. Pojetí vědy a techniky v novověku. Nástup kapitalismu a jeho vliv na technický rozvoj. Historie vědy v 18. století.
8. Průmyslová revoluce. Rozvoj vědy, techniky a stavitelství v 19. století. Pozitivistická filozofie.
9. Vývoj filozofie, společnosti a vědy ve 20. století. Fenomenologie a hermeneutika. Filozofie existence.
10. Moderní filozofie 20. století. Směry a reprezentanti. Vídeňský kruh. L. Wittgenstein.
11. Rozmach technických vynálezů po 2. světové válce. Role stavitelství a architektury v technickém pokroku.
12. Vědeckotechnická revoluce, význam pro současnost.
13. Modernismus a postmodernismus ve filozofii a vědeckém světě.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do obecných a českých dějin, periodizace dějinného vývoje.
2. Významné historické mezníky starověku, jejich vliv na poznání lidstva, zrod přírodní filozofie.
3. Dějiny starověku, shrnutí klíčových událostí.
4. Stěhování národů, středověká filozofie, obecné dějiny středověku.
5. Obecné a české dějiny ve středověku, přehled událostí, osobností a myšlenkových směrů.
6. Obecné a české dějiny v novověku, významné události dějin Evropy.
7. Průmyslová revoluce. Přehled vybraných technických vynálezů a unikátů.
8. Průmyslová revoluce. Historický vývoj vybraného technického vynálezu. Prezentace studentů.
9. Průmyslová revoluce. Historický vývoj vybraného technického vynálezů. Prezentace studentů.
10. Průmyslová revoluce. Historický vývoj vybraného technického vynálezu. Prezentace studentů.
11. Technicko-vědecká revoluce. Historický vývoj vybraného vědeckého problému. Prezentace studentů.
12. Technicko-vědecká revoluce. Historický vývoj vybraného vědeckého problému. Prezentace studentů.
13. Vědeckotechnická revoluce. Historický vývoj vybraného vědeckého problému. Prezentace studentů.