Detail předmětu

Ceny ve stavebnictví

FAST-TV01Ak. rok: 2018/2019

Postupně jsou probírána následující témata. Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. Nákladově orientovaná tvorba cen. Ceny ve stavebnictví v ČR. Účastníci výstavby. Smluvní vztahy. Smluvní ceny. Cenové pomůcky.
Cena stavby. Souhrnný rozpočet. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu. Podklady pro sestavení rozpočtu. Cena stavební práce.
Cena projektových prací a inženýrské činnosti. Honorářový řád inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vývoj cen ve stavebnictví v ČR. Základní poznatky z oceňování stavební činnosti v zahraničí. Software pro rozpočtování. Oceňování nemovitostí.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají schopnost:
- orientace v cenové tvorbě a typech cen v České republice,
- orientace v třídění cenových informací ve stavebnictví,
- sestavit cenu stavebního díla ve výstavbě,
- kalkulovat cenu stavební práce,
- zjistit cenu stavby jako nemovitosti.

Prerekvizity

Znalost pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví v rozsahu předmětu Ekonomika výstavby. Znalosti a dovednosti jsou požadovány zejména z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Korekvizity

Normy práce, mzdy a platy, konstrukce stavebního díla, technologie stavebních prací, základy podnikové ekonomiky.

Doporučená nebo povinná literatura

TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, PUCHÝŘ, Bohumil: Ceny ve stavebnictví I. URS s.r.o, Brno, 1999. (CS)
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, VYSTAVIL, Radim: Ceny ve stavebnictví II-vzorový rozpočet. URS s.r.o ., Brno, 2000. (CS)
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, STÁVKOVÁ, Laura: Ceny ve stavebnictví II-vzorový rozpočet-příloha výkresová část. URS s.r.o , Brno, 2000. (CS)
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ Leonora. a kolektiv: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě díl I aII. VUT FAST , Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. ISBN 80-214-2639-X. (CS)
Aktuální předpisy pro oceňování nemovitostí v ČR. 0. (CS)
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, PUCHÝŘ, Bohumil, BOČKOVÁ, Kateřina: Costing and pricing in civil engineering. VUT FAST, CERM, s.r.o,, 2002. ISBN 80-214-2152-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je komplexní a multikriteriální. Studenti získávají body během celého semestru. Ve cvičení se boduje docházka, zpracování případové studie a písemný zápočtový test. V přednáškách se boduje aktivita během semestru. Zkouška sestává z písemného testu (maximum 60 bodů), písemných odpovědí na otázky (maximum 10 bodů)a z ústní zkoušky (maximum 10 bodů). Známka zohledňuje práci během semestru (maximum 20 bodů) a u zkoušky (maximum 80 bodů)a vyplývá ze získaných bodů (maximum 100 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod. Ceny. Cenové předpisy. Cenová soustava.
2.Cenová politika státu. Cenové informace.
3.Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.
4.Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.
5.Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy.
6.Cena stavební práce. Kalkulační vzorec ceny. Cena a náklady.
7.Náklady. Druhy a členění nákladů.
8.Nákladově orientovaná tvorba cen.
9.Cena projektové a inženýrské činnosti. Ceny rozpočtářských prací. Ceny zeměměřických prací.
10.Veřejné zakázky ve stavebnictví a ceny..
11.Oceňování nemovitostí. Legislativa. Základní pojmy.
12.Oceňování staveb jako nemovitostí. Metody oceňování.
13.Cenové pomůcky a produkty.

Cíl

Cílem předmětu je Získání vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě. Získání dovedností při práci s oceňovacími podklady a s aktuálními softwarovými produkty pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví, které jsou užívané běžně ve stavební praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod. Ceny. Cenové předpisy. Cenová soustava.
2.Cenová politika státu. Cenové informace.
3.Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.
4.Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.
5.Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy.
6.Cena stavební práce. Kalkulační vzorec ceny. Cena a náklady.
7.Náklady. Druhy a členění nákladů.
8.Nákladově orientovaná tvorba cen.
9.Cena projektové a inženýrské činnosti. Ceny rozpočtářských prací. Ceny zeměměřických prací.
10.Veřejné zakázky ve stavebnictví a ceny..
11.Oceňování nemovitostí. Legislativa. Základní pojmy.
12.Oceňování staveb jako nemovitostí. Metody oceňování.
13.Cenové pomůcky a produkty.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Literatura. Požadavky k zápočtu.
2. Náklady a ceny ve stavebnictví.
3. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec.
4. Cena stavební práce. Kalkulace nákladů.
5. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce hlavní stavební výroby.
6. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce hlavní stavební výroby.
7. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce přidružené stavební výroby.
8. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce přidružené stavební výroby.
9. Cena stavebního objektu. Kompletace rozpočtu.
10. Cena stavebního objektu. Propočet. Rozpočtové ukazatele.
11. Honoráře projektantů a architektů.
12. Souhrnný rozpočet stavby.
13. Zápočtový test.