Detail předmětu

Jak psát vědecké články a příspěvky

FAST-BYA11Ak. rok: 2018/2019

Obeznámení se s kanonickými částmi odborného článku v mezinárodních časopisech a sbornících (postup IMRAD, apod.).
Jak strukturovat text, členit do ostavců a jak správně citovat, uvádět zdroje.
Nácvik psaní abstraktů a kratších odborných článků.
Jak přesně používat odbornou slovní zásobu a frazeologii.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student se bude orientovat v základních typech odborných článků v angličtině, bude znát kanonické rozdělení odborných článků, a obsah jednotlivých částí.
Bude umět zpracovat odbornou slovní zásobu z textů, vybrat vhodné spojky, pracovat se slovníky.
Bude rozumět běžným textovým zkratkám, stylu nadpisu, a cílům dobrého odborného článku.
Bude umět vypracovat standardní abstrakt na konferenci, zpracovat a rozvrhnout materiál z výzkumu do jednotlivých částí článku, napsat shrnutí.
Bude umět navrhnout několik typů nadpisů.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny na úrovni B1 dle CERF.

Korekvizity

Žádné.

Doporučené volitelné složky programu

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

Terry, Wilson: Focus on Academic Skills. London: Pearson Longman, 2006.
Čmejrková, Daneš: Jak napsat odborný text.. Praha: Leda, 1999.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz je založen na samostudiu autentických akademických textů prostřednictvím Moodlu, aktivní diskuze nad jazykovými problémy v semináři, psané úkoly složící jako nácvik získaných znalostí se zpětnou vazbou ze strany vyučující.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max.3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty se zásadami anglického odborného textu (cíle, přístupy, styl), strukturou a uváděním zdrojů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor G , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod ke stylu akademické angličtiny, typy odborných článků.
2. Požadavky a cíle odborných článků, template.
3. Stručná charakteristika jednotlivých oddílů odborného článku, obsah a forma úvodu.
4. Obsah a forma části metody a materiál.
5. Obsah a forma části výsledky.
6. Obsah a forma části závěr.
7. Obsah a forma části diskuze.
8. Obsah a forma části abstrakt.
9. Titulek a jeho typy, dělení do paragrafů.
10. Běžné textové zkratky a citace.
11. Konzultace odevzdaných článků.
12. Časté chyby v psaných textech (Czenglish).
13. Test