Detail předmětu

Pozemní stavitelství a urbanizmus

FAST-GH01Ak. rok: 2018/2019

Uvedení do problematiky pozemního stavitelství a seznámení s hlavními nosnými konstrukcemi a nosnými systémy staveb s vazbou na urbanismus a územní plánování. Studenti se seznámí se základními znalostmi účelové, funkční a konstrukční struktury staveb a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení. Výstupem tohoto kurzu je vypracování studie stavby v konkrétních podmínkách daného území.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie. Výstupem výuky předmětu je vypracovaná projektová dokumentace konstrukční studie návrhu stavby včetně situace pro vytýčení stavby.

Prerekvizity

kartografie, zeměměřičství, základy počítačové grafiky

Korekvizity

AutoCAD

Doporučená nebo povinná literatura

Doutlík L.: Urbanistická typologie. ČVUT Praha, 1992. (CS)
Štípek J.: Zásady nauky o stavbách. ČVUT Praha, 2000. (CS)
Horniaková a kol.:: Pozemní stavitelství. JAGA Bratislava, 2002. (SK)
Chudley, R., Greeno, R.: Building Construction Handbook. Elsevier LTD, 2008. ISBN: 978-0-7506-86228. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek a vytvořením dokumentace pro realizaci projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu na základě vypracování projektové dokumentace konstrukční studie stavby. Zkouška bude sestávat z části písemné a z části ústní podle přednášek. Individual design, consultation and advocacy of suggestions.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie
2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma
3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla
4. Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů
5. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce
6. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby
7. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Nosný systém a prostorové ztužení stavby
8. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce
9. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem.
10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy
11. Ploché střechy a komíny
12. Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy
13. Legislativa a Stavební zákon

Cíl

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie
2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma
3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla
4. Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů
5. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce
6. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby
7. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Nosný systém a prostorové ztužení stavby
8. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce
9. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem.
10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy
11. Ploché střechy a komíny
12. Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy
13. Legislativa a Stavební zákon

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2.Návrh dispozice podsklepené stavby
3.-5.Konstrukční studie stavby 1:100
6.-7.Řezy a pohledy
8.Vrstevnicový plán a místopis
9.Umístění stavby do terénu
10.Základové konstrukce
11.Terénní úpravy
12.Technická zpráva
13. Kompletace a udělení zápočtu