Detail předmětu

Marketing

FAST-GV52Ak. rok: 2018/2019

Marketing jako podnikatelská filozofie. Strategický marketing. Analýza trhu, okolí konkurence. SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení. Stanovení cílů podniku. Typové varianty marketingových strategií. Význam trhu. Marketingový mix. Výrobková politika. Distribuční politika. Komunikační politika.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Výsledky obsahují jednak všeobecné ukazatele, které slouží k rychlému zhodnocení zakázek a dále detailní zhodnocení nejrůznějších aspektů marketingu ve stavebnictví. Získání širokého spektra znalostí z oblasti marketingu, s orientací na současné pojetí této podnikatelské filosofie ve stavebnictví. Výklad je prokládán příklady firem, které kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na seznámení studentů s řadou pojmů a přístupů, na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností. Znalost schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Korekvizity

Nejsou požadovány

Doporučená nebo povinná literatura

PLESKAČ, Jiří a SOUKUP, Leoš: Marketing ve stavebnictví. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2001. ISBN 80-247-0052-2. (CS)
Mc. CARTHY, Jerome a PERREAULT, Jr.William: Basic Marketing - A Global-Managerial Approach. Boston:IRWIN, 1993. ISBN 0-256-0509-5. (EN)
Mc. CARTHY, Jerome a William PERREAULT, Jr.William: Applications in Basic Marketing. IRWIN: Boston, 1995. ISBN-10: 0072521341. (EN)
KOTLER, Philip a AMSTRONG, Gary: Principles of Marketing. New Jersey: Prentice-Hall., 2001. ISBN 0-13-029368-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro získání zápočtu:
1. Docházka – Max 1 absence. Jinak nebude v žádném případě udělen zápočet.
2. Seminární práce
• Studenti vytvoří pracovní týmy (cca 2 lidi)
• Pracovní týmy si zvolí téma, na které vypracují seminární práci v rozsahu min. 15 stran

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do marketingu
2.Základní pojmy a principy
3.SWOT analýza českého stavebnictví, definice a příklady využití
4.Marketingový mix, strategické rozhodovací procesy v podniku.
5.-6.Specifikace marketingu pro stavebnictví
7.-8.Strategické rozhodovací procesy, strategické postupy uplatňované ve firemní praxi
9.-10.Marketingový výzkum – metody a postupy
11.Marketingově řízené firmy – východiska a zásady
12.Marketingový audit stavební firmy
13.Uplatňované prvky komunikačního mixu ve stavebnictví

Cíl

Získání schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do marketingu
2.Základní pojmy a principy
3.SWOT analýza českého stavebnictví, definice a příklady využití
4.Marketingový mix, strategické rozhodovací procesy v podniku.
5.-6.Specifikace marketingu pro stavebnictví
7.-8.Strategické rozhodovací procesy, strategické postupy uplatňované ve firemní praxi
9.-10.Marketingový výzkum – metody a postupy
11.Marketingově řízené firmy – východiska a zásady
12.Marketingový audit stavební firmy
13.Uplatňované prvky komunikačního mixu ve stavebnictví