Detail předmětu

Teoretická geodézie II

FAST-HE10Ak. rok: 2018/2019

Velmi přesná nivelace (přístroje, metody, chyby, komparace, kritéria přesnosti).
Vyrovnání nivelačních sítí.
Vyrovnání základních geodetických sítí v rovině, na kouli a na elipsoidu.
Vyrovnání volných sítí.
Hladinové plochy, geoid, sféroid.
Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, Laplaceova rovnice a Laplaceův azimut, korekce tížnicových odchylek.
Astronomická nivelace.
Teorie vědeckých výšek.
Stokesův vzorec a Vening-Mainesovy vzorce, gravimetrické tížnicové odchylky.
Moloděnského teorie kvazigeoidu.
Gravitační a tíhové modely Země.
Globální a lokální souřadnicové soustavy.
Budování sítí metodou GPS.
Souřadnicové systémy ITRS, ETRS, EULN, geodynamické sítě.
Historie a současnost geodetických sítí (NULRAD, DOPNUL, GEODYN).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student hlouběji pronikne do problematiky tíhového pole Země, globálních a regionálních geodetických sítí. Podrobně je probírána problematika tížnicových odchylek, modelace geoidu, teorie výšek a kvasigeoidu.

Prerekvizity

Základní geodetické výpočty na kouli a elipsoidu

Korekvizity

Geofyzika a geodynamika

Doporučené volitelné složky programu

GNSS seminář.

Doporučená nebo povinná literatura

Vykutil, J: Vyšší geodézie. Kartografie, 1982. (CS)
Hofmann-Wellenhof, B.- Moritz, H.: Physical geodesy. Springer, 2005. (EN)
Weigel J.: Vyšší geodézie - Základní výšková bodová pole. elektronický text, 2008. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (2 neúčasti může omluvit cvičící). Píší se 4 písemné testy - součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu dosažitelných bodů ze všech testů. Neabsolvovaný test bude nahrazen v dohodnutém termínu. Ze cvičení musí být vypracovány a uznatelné všechny zadané programy. Zkouška má testovou, početní a ústní část. 30% bodů je generováno z hodnocení cvičení. Celkový počet bodů za zkoušku je 100, pro úspěšné absolvování je požadováno 50%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přesná a velmi přesná nivelace - přístroje a měřické chyby
2. Přesná nivelace - metody a postupy, charakteristiky přesnosti
3. Vyrovnání geodetických sítí v rovině
4. Vyrovnání geodetických sítí na kouli a na elipsoidu
5. Vyrovnání volných sítí
6. Základy teorie gravitačního pole Země
7. Hladinové plochy, geoid a sféroid
8. Tížnice a normála, tížnicové odchylky, Laplaceova rovnice a Laplaceův azimut
9. Astronomická nivelace, geoid a nadmořské výšky
10. Teorie výšek
11. Geodetická a gravimetrická měření, anomálie tíže
12. Gravimetrické tížnicové odchylky, teorie Moloděnského, kvazigeoid
13. Souřadnicové systémy a rámce ITRS, ETRS, EULN, ggeodynamická síť
14. Historie geodetických sítí v ČR

Cíl

Předmět je orientován k problémům gravitačního pole Země, teorie výšek a globálních a regionálních geodetických sítí. Podrobně je probírána problematika přesných nivelačních měření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor G , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přesná a velmi přesná nivelace - přístroje a měřické chyby
2. Přesná nivelace - metody a postupy, charakteristiky přesnosti
3. Vyrovnání geodetických sítí v rovině
4. Vyrovnání geodetických sítí na kouli a na elipsoidu
5. Vyrovnání volných sítí
6. Základy teorie gravitačního pole Země
7. Hladinové plochy, geoid a sféroid
8. Tížnice a normála, tížnicové odchylky, Laplaceova rovnice a Laplaceův azimut
9. Astronomická nivelace, geoid a nadmořské výšky
10. Teorie výšek
11. Geodetická a gravimetrická měření, anomálie tíže
12. Gravimetrické tížnicové odchylky, teorie Moloděnského, kvazigeoid
13. Souřadnicové systémy a rámce ITRS, ETRS, EULN, ggeodynamická síť
14. Historie geodetických sítí v ČR

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a opakování základních metod vyrovnání
2. Vyrovnání triangulačních sítí.
3. Vyrovnání trilateračních sítí
4. Vyrovnání prostorových sítí
5. Výpočet tížnicových odchylek
6. Mapa geoidu
7. Komparace nivalačních latí
8. Mapa Fayových a Bougerových anomálií
9. Tíhové korekce v nivelaci
10.