Detail předmětu

Základy práva

FAST-GZ02Ak. rok: 2018/2019

Systém práva českého státu, jeho vývoj a postavení ve světovém kontextu jako součást "Evropského práva". Nejvyšší právní normy našeho státu tvořící ústavní pořádek České republiky. Ústava ČR a rozdělení moci ve státě. Moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní. Úprava základních lidských práv a svobod. Přehled všech možností a způsobů podnikání. Podnikání fyzických a právnických osob podle občanského a obchodního zákoníku a živnostenského zákona. Podnikání na základě autorizace. Základní pracovněprávní vztahy. Náležitosti pracovní smlouvy. Správní delikty.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Předmět seznamuje studenta s kontinentálním právním systémem, hierarchií právních předpisů, jednotlivými druhy právních norem a právním řád České republiky jako celkem. Bude podrobně probrána Ústava a Listina základních práv a svobod, které jsou součástí ústavního pořádku ČR. Studenti získají také přehled jednotlivých druhů podnikání a budou informováni o problematice pracovněprávních vztahů včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole.

Doporučená nebo povinná literatura

Úplné znění: Ústava ČR a Listina základních práv a svobod. Ostrava : Sagit, 2009.
Úplné znění: Občanský a obchodní zákoník.. Ostrava : Sagit, 2009.
Úplné znění: Zákoník práce. Ostrava : Sagit, 2009.
Úplné znění: Živnostenský zákon. Sagit : Ostrava, 2009.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace budou předávány formou přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Každý student odevzdá v tištěné podobě seminární práci v rozsahu min. 5 normostran. Znalosti probraného učiva prokáže při zkoušce, která se skládá z písemné a ústní části.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.
2. Právní řád České republiky, přehled oborů,které tvoří systém práva
ČR a jeho návaznost v rámci "Evropského práva".
3. Nejvyšší právní normy našeho státu, Ústava České republiky.
4. Rozdělění moci ve státě, moc zákonodárná.
5. Moc výkonná.
6. Moc soudní.
7. Listina základních práv a svobod.
8. Úprava základních lidských práv, politická práva, práva
národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní
práva.
9. Přehled všech možností a způsobů podnikání v ČR.
10.Podnikání fyzických a právnických osob.
11.Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.
12.Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
13.Správní delikty

Cíl

Seznámení se základními právními pojmy a systémem právních norem v České republice. Získání přehledu možností a způsobů podnikání. Získání přehledu o pracovněprávních vztazích, pracovních smlouvách a dohodách v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor GI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky:
1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.
2. Právní řád České republiky, přehled oborů,které tvoří systém práva
ČR a jeho návaznost v rámci "Evropského práva".
3. Nejvyšší právní normy našeho státu, Ústava České republiky.
4. Rozdělění moci ve státě, moc zákonodárná.
5. Moc výkonná.
6. Moc soudní.
7. Listina základních práv a svobod.
8. Úprava základních lidských práv, politická práva, práva
národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní
práva.
9. Přehled všech možností a způsobů podnikání v ČR.
10.Podnikání fyzických a právnických osob.
11.Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.
12.Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
13.Správní delikty