Detail předmětu

Ekonomika měst a obcí

FAST-HV51Ak. rok: 2018/2019

Vymezení pojmů obec a město jako sociálně ekonomický systém. Majetek obcí a měst, zásady hospodaření s tímto majetkem. Soustava veřejných rozpočtů. Rozpočtová pravidla, sestavování rozpočtů obcí, měst, pověřených obcí. Organizace městských a obecních úřadů, jejich pravomoce v ekonomické oblasti. Organizace územních celků v zahraničí a jejich samospráva.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Seznámení se základními znalostmi z oblasti organizace městských a obecních úřadů. Získání schopností se orientovat v ekonomice municipalit, hospodaření s majetkem a finančními prostředky pro přípravu odbornosti ve veřejných investicích. Získání znalostí z oblasti legislativy. Náhled do problematiky oceňování majetku a efektivnosti investic. Rozšíření schopností prezentace.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Doporučená nebo povinná literatura

Současná platná legislativa. 0. (CS)
PROVAZNÍKOVÁ,Romana: Financování měst, obcí a regionů. Praha: GRADA Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2789-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka a prezentace studentů

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení se základními znalostmi z oblasti organizace městských a obecních úřadů. Získání schopností se orientovat v ekonomice municipalit, hospodaření s majetkem a finančními prostředky pro přípravu odbornosti ve veřejných investicích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    obor G , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Související právní předpisy
2. Organizace měst a obcí
3. Ekonomické činnosti měst a obcí
4. Rozvoj měst a obcí
5. Majetek a ocenění majetku
6. Infrastruktura
7. Efektivnost investic
8. Financování - zdroje
9. Způsoby hospodaření
10. Externality, internalizace a úrovně řízení
11. Rating obcí
12. Prezentace studentů
13. Prezentace studentů

eLearning