Detail předmětu

Inženýrská geodézie I

FAST-GE16Ak. rok: 2018/2019

Základní pojmy inženýrské geodezie. Základy rozborů přesnosti vytyčení. Vytyčovací sítě. Vytyčování úhlů a délek. Základní metody vytyčení polohy (polární metoda, protínání ze směrů a délek, přechodné stanovisko). Výškové vytyčování. Vytyčování pozemních, liniových a plošných stavebních objektů. Geodetická část stavební dokumentace (vytyčovací výkresy, vytyčovací sítě, dokumentace skutečného provedení stavby). Kontrolní a ověřovací měření na stavbách. Měření posunů a přetvoření staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Znalost základních principů a problémů inženýrské geodezie. Znalost metodiky rozborů přesnosti vytyčení základních geometrických veličin a základních vytyčovacích metod. Znalost základních geodetických prací pro jednotlivé obory stavebnictví.

Prerekvizity

Znalost základních metod matematické analýzy. Orientace v základech teorie chyb.

Doporučená nebo povinná literatura

Richardus, P.: Project Surveying. A.A.Balkema Rotterdam, 1984. (EN)
Michalčák, O. a kol.: Inžinierska geodézia I. Alfa Bratislava, 1985. (SK)
Michalčák, O. a kol.: Inžinierska geodézia II. Alfa Bratislava, 1990. (SK)
Švábenský O., Vitula A., Bureš J.: Inženýrská geodézie I. M02 Geodézie ve stavebnictví. studijní opora VUT Brno, 2006. (CS)
Švábenský O., Vitula A., Bureš J.: Inženýrská geodézie I. M01 Základy inženýrské geodézie. studijní opora VUT Brno, 2006. (CS)
Švábenský O., Vitula A., Bureš J.: Inženýrská geodézie I. M03 Návody ke cvičením. studijní opora VUT Brno, 2006. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Pro administraci cvičení a předávání informací studentům je využíván LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka v souladu se Studijním řádem VUT. Odevzdání a akceptance protokolů z jednotlivých úloh je povinnou podmínkou. Absolvování kontrolních testů v průběhu výuky s celkovou úspěšností nad 50%. Absolvování písemné a ústní části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, historie, základní pojmy, model měření, teorie rozborů přesnosti.
2. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování úhlů a délek.
3. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování výšek. Vytyčení přímky a svislice.
4. Rozbory přesnosti a postupy základních metod vytyčení polohy.
5. Rozbory přesnosti a postupy dalších metod vytyčení polohy.
6. Základní pojmz stavební geodézie. Vytyčování a kontrolní měření staveb. Předpisy a normy. Vytyčovací výkresy.
7. Zajištění geodetických prací účastníky výstavby. Primární systémy staveb. Vytyčování sekundárních systémů stavebních objektů.
8. Úlohy geodézie v pozemním stavitelství. Podrobné vytyčení pro základní technologie výstavby.
9. Úlohy geodézie v dopravním stavitelství. Základní pojmy a terminologie. Geodetické práce při přípravě a projektování dopravních komunikací.
10. Vytyčování trasy liniové stavby. Vytyčování oblouků a přechodnic. Podélný a příčný profil komunikace.
11. Vytyčování a měření podzemních inženýrských staveb.
12. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů. Metody měření svislých a vodorovných posunů.
13. Progresivní měřické technologie v oboru IG. Družicové metody. Laserové skenování.

Cíl

Seznámení se základními principy a problémy inženýrské geodezie. Znalost metodiky rozborů přesnosti vytyčení základních geometrických veličin. Seznámení s okruhy geodetických prací pro jednotlivé obory stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, historie, základní pojmy, model měření, teorie rozborů přesnosti.
2. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování úhlů a délek.
3. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování výšek. Vytyčení přímky a svislice.
4. Rozbory přesnosti a postupy základních metod vytyčení polohy.
5. Rozbory přesnosti a postupy dalších metod vytyčení polohy.
6. Základní pojmz stavební geodézie. Vytyčování a kontrolní měření staveb. Předpisy a normy. Vytyčovací výkresy.
7. Zajištění geodetických prací účastníky výstavby. Primární systémy staveb. Vytyčování sekundárních systémů stavebních objektů.
8. Úlohy geodézie v pozemním stavitelství. Podrobné vytyčení pro základní technologie výstavby.
9. Úlohy geodézie v dopravním stavitelství. Základní pojmy a terminologie. Geodetické práce při přípravě a projektování dopravních komunikací.
10. Vytyčování trasy liniové stavby. Vytyčování oblouků a přechodnic. Podélný a příčný profil komunikace.
11. Vytyčování a měření podzemních inženýrských staveb.
12. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů. Metody měření svislých a vodorovných posunů.
13. Progresivní měřické technologie v oboru IG. Družicové metody. Laserové skenování.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, seznámení s podmínkami udělení zápočtu, základní pojmy inženýrské geodézie.
2. Rozbory přesnosti - soubory měření, základní charakteristiky přesnosti, testování výsledků měření.
3. Rozbory přesnosti měření a vytyčování úhlů.
4. Měření osnov směrů se zavedením korekcí pro strmé záměry - teoretický rozbor a praktické měření.
5. Vytyčení úhlu se zadanou přesností - teoretický rozbor a praktické měření.
6. Měření a vytyčování délek elektronickými dálkoměry, rozbor přesnosti a praktické měření.
7. Měření a vytyčování délek pásmem, rozbor přesnosti a praktické měření.
8. Vytyčení polohy polární metodou, vytyčovací prvky, vytyčovací náčrt a rozbor přesnosti.
9. Vytyčení polohy metodou přechodných stanovisek, rozbory přesnosti.
10. Vytyčování výšek nivelací a trigonometrickou metodou, rozbory přesnosti.
11. Vytyčovací výkres pozemní stavby, práce s technickými normami, výpočet vytyčovacích prvků.
12. Vytyčovací výkres liniové stavby, práce s technickými normami, kružnicový oblouk, výpočet vytyčovacích prvků.
13. Závěrečná kontrola podmínek pro získání zápočtu, udělení zápočtu.

eLearning