Detail předmětu

Katastr nemovitostí II

FAST-GE17Ak. rok: 2018/2019

Mapy zjednodušené evidence,soubor popisných informací zjednodušené evidence, identifikace parcel, tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence,pozemkové úpravy,katastrální mapa digitalizovaná
Soudní znalectví a katastr.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí se zjednodušenou evidencí. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Je seznámen s činností vedení katastru nemovitostí.

Prerekvizity

Schopnost tvorby jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Tvorba geometrických plánů na vytvoření věcného břemene.

Korekvizity

Znalosti z předmětu Mapování 2

Doporučená nebo povinná literatura

Kuba B. - Olivová K. -: Katastr nemovitostí po novele. Linde Praha a.s., 1998. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí II, Všeobecná část katastru. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2006. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí II, Výsledky zeměměřické činnosti. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2006. (CS)
Vyhláška 26/2007. ČUZK, Praha, 2007. (CS)
Olivová K., Kuba B, Vávrová M.: Byty a katastr nemovitostí. Linde Praha a.s., 1997. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí I, Vývoj KN. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí I, geometrický plán. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, písemné tesy, odevzdané programy ze cvičení

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Mapy zjednodušené evidence
2. Soubor popisných informací zjednodušené evidence
3. Identifikace parcel
4. Tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence
5. Vstup na pozemky
6. Pozemkové úpravy
7. Katastrální mapa digitalizovaná
8. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
9. Opravy a změny obsahu katastru nemovistí
10. Soudní znalectví a katastr
11. Organizace zeměměřické služby
12. Platná legislativa související s katastrem nemovitostí
13. Činnost při vedení katastru nemovitostí

Cíl

Student se seznámí se zjednodušenou evidencí. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Je seznámen s činností vedení katastru nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mapy zjednodušené evidence
2. Soubor popisných informací zjednodušené evidence
3. Identifikace parcel
4. Tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence
5. Vstup na pozemky
6. Pozemkové úpravy
7. Katastrální mapa digitalizovaná
8. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
9. Opravy a změny obsahu katastru nemovistí
10. Soudní znalectví a katastr
11. Organizace zeměměřické služby
12. Platná legislativa související s katastrem nemovitostí
13. Činnost při vedení katastru nemovitostí

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Opakování tvorby výpočtu výměr a výkazu dosavadního stavu na vzorových případech
2.Práce s mapami ZE, Přídělové operáty, Mapa grafického přehledu parcel ZE
3.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-jednoduché příklady
4.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-složitější případy
5.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-komplikované případy, vyrovnání dílů na parcelu ZE
6.Vzorový příklad vyhotovení GPL pro odstranění ZE, přepracování výsledků dřívější zeměměřické činnosti, zadání samostatné práce-geometrický plán pro odstranění ZE
7.Studijní volno pro zaměření geometrického plánu
8.Konzultace nad částečným zpracováním samostatné práce, řešení vzniklých situací.
9.Komplexní rozbor vzniklých problémů při vyhotovování samostatné práce,
10.KMD a KM-D ukázky výsledků jednotlivých etap tvorby,
11.Výpočet výměr a výkaz dosavadního a nového stavu při automatizovaném zpracování. Ukázka programů GEOMETR a GROMA.
12.Praktická ukázka vyhotovení výměnného formátu u jednotlivých typů katastrálních map v programu GEUS, VKM, GROMA, Zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru, ukázky, formuláře
13.Ukázka protokolů oprav chyb v katastru. zápočtový test, zápočet