Detail předmětu

Katastr nemovitostí I

FAST-GE12Ak. rok: 2018/2019

Základní pojmy-jejich vysvětlení. Míry používané v PK a KN, používané zkratky a jejich význam. Pozemková kniha-její části. Historie vývoje katastru nemovitostí. Obnova operátů katastru nemovitostí. Poskytování informací z operátů katastru nemovitostí. Organizace zeměměřické služby. Základní informace o geometrických plánech. Soubor geodetických informací. Soubor popisných informací. Činnost při vedení katastru. Některé software používané v katastru nemovitostí.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí s historií katastru nemovitostí, základními pojmy. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků.

Prerekvizity

Schopnost obsluhy elektronických dálkoměrů, znalosti z předmětu Mapování I, znalost výpočetních geodetický programů.

Korekvizity

Znalosti z předmětu Mapování I

Doporučená nebo povinná literatura

Olivová, K., Kuba, B., Vávrová, M.: Byty a katastr nemovitostí. LINDE Praha, a.s., 1997.
Kuba, B., Olivová, K.: Katastr nemovitostí po novele. LINDE Praha, a.s., 1998.
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí I, Vývoj KN. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005.
Kutálek S., Šváb T.: Katastr Nemovitostí I, Geometrický plán. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005.
Vyhláška 26/2007. ČUZK, Praha, 2007.
Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1992.
Zákon č. 210/1993 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. 1993.
Vyhláška č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1996.
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, písemné testy, odevzdané programy ze cvičení

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie vývoje katastru nemovitostí
2. Základní pojmy-jejich vysvětlení
3. Soubor geodetických informací
4. Obnova katastrálního operátu
5. Digitální katastrální mapa
6. Soubor popisných informací
7. Informační systém katastru nemovitostí
8. Ověřování a potvrzování geometrických plánů
9. Geometrické plány
10. Vytyčování hranic pozemků

Cíl

Student se seznámí s historií katastru nemovitostí, základními pojmy. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historie vývoje katastru nemovitostí
2. Základní pojmy-jejich vysvětlení
3. Soubor geodetických informací
4. Obnova katastrálního operátu
5. Digitální katastrální mapa
6. Soubor popisných informací
7. Informační systém katastru nemovitostí
8. Ověřování a potvrzování geometrických plánů
9. Geometrické plány
10. Vytyčování hranic pozemků

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvodní informace, studijní literatura, práce s katastrálními mapami, druhy katastr.map, Nahlížení do katastru, www.cuzk.cz
2.Praktické vysvětlení základních pojmů z vyhl.č.26/2007 Sb. na ukázkách část 1, přidělování parcelních čísel, druhy geometrických plánů
3.Praktické vysvětlení základních pojmů z vyhl.č.26/2007 Sb. na ukázkách část 2, připojení měření, měření pro účely katastru, výpočetní práce měření v katastru, ukázky
4.Vzory výpočtu výměr parcel a dílů, výkazy dosavadního a nového stavu, jednoduché příklady dělení pozemků, ukázky odlišností při různých kvalitách určení výměry
5.Vzory výpočtu výměr parcel a dílů, výkazy dosavadního a nového stavu, sestavení parcely z dílů, vyrovnání číselně určené výměry, ukázky řešení jednotlivých příkladů
6.Vzory výpočtu výměr parcel a dílů, výkazy dosavadního a nového stavu, případy "celá" a "zaniká".
7.Vzorový příklad vyhotovení GPL, přípravné práce, měření, zpracování, kompletace, zadání P2 - Vyhotovení geometrického plánu
8.Studijní pracovní volno pro vyhotovení GPL, konzultace
9.Odevzdání samostatné práce, řešení vzniklých situací při vyhotovování samostatné práce.
10.Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene, odlišnosti vůči předchozím příkladům, zápočtový test, zápočet