Detail předmětu

Geodézie I

FAST-GE01Ak. rok: 2018/2019

Úvodní pojmy o geodezii a geodetických základech, měření směrů a úhlů, směr v prostoru a jeho složky – směr vodorovný a svislý, přístroje k měření – konstrukce teodolitů a jejich částí, metody měření vodorovných, zenitových (svislých) směrů (úhlů), chyby měřených směrů a úhlů. Centrace měřených směrů a úhlů. Metody měření délek pásmem. Nepřímé určení délek trigonometricky, elektronickými dálkoměry, optické a paralaktické měření délek. Chyby při měření délek a přesnosti určovaných délek. Převod měřených veličin na referenční plochu. Zpracování získaných dat - zejména základní souřadnicové výpočty.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti a orientaci v předmětu geodézie. Seznámí se s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii. A dále získá přehled o základním názvosloví, což mu umožní snadnější orientaci v navazujících předmětech.

Prerekvizity

Středoškolská znalost matematiky, geometrie a fyziky. Základní znalost popisu krajiny a názvosloví orientace v terénu.

Korekvizity

Základní znalost matematiky a fyziky, znalost rovinné trigonometrie, vztahů mezi úhlovými jednotkami a obloukovou mírou, definice pojmu tíže a tíhové pole, základní znalosti sférické trigonometrie.

Doporučené volitelné složky programu

Využití konzultací a možnosti procvičování obsluhy přístrojů a pomůcek a měřických technologií v laboratoři Ústavu geodézie a na terase Fakulty stavební (budova B).

Doporučená nebo povinná literatura

James M. Anderson, Edward M. Mikhail: Surveying, Theory and Practice. WCB McGraw - Hill, 1998. (EN)
Vitásek, J., Nevosád, Z.: Geodézie I. Akad. nakladatelství CERM, 1999. (CS)
Nevosád, Z., Soukup, F., Vitásek, J.: Gedodézie II. VUTIUM Brno, 1999. (CS)
Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani.: Elementary surveying an introduction to geomatics. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 2002. (EN)
Ježo J., Sokol Š., Vybíral P.: Geodézia II, Elektronické meranie dľžok. STU v Bratiskave, Stavebná fakulta, 2005. (SK)
Nevosád,Z.: Geodézie IV. VA Brno, 1981. (CS)
Šütti,J.: Geodézia. ALFA Bratislava, 1987. (SK)
Nevosád, Z.: Geodezie VII. VA Brno, 1993. (CS)
Ratiborský,J.: Geodézie. ČVUT Praha, 1998. (CS)
Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Libri s. r. o. Praha, 2006. (CS)
Heribert Kahmen: Angewandte Geodasie Vermessungs-kunde. Walter de Gruyter and Co., Berlin, 2006. (DE)
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky. Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti mají navíc k dispozici kurz LMS Moodle "GE01 – Geodézie I" jehož obsahem jsou zejména prezentace k přednáškám, harmonogram cvičení a příklady vypracování zadání a testů.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (2 neúčasti může omluvit cvičící). Píší se 3 písemné testy - součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu dosažitelných bodů ze všech testů. Neabsolvovaný test bude nahrazen v dohodnutém termínu. Ze cvičení musí být vypracovány a uznatelné všechny zadané programy. Zkouška má testovou, početní a ústní část. 30% bodů je generováno z hodnocení cvičení. Celkový počet bodů za zkoušku je 100, pro úspěšné absolvování je požadováno 50%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní pojmy a informace o geodezii a geodetických základech.
2. Jednoduché měřické pomůcky a práce s nimi.
3. Teodolit - konstrukční části.
4. Měření vodorovných směrů a úhlů.
5. Měření svislých úhlů.
6. Principy a metody měření délek, nepřímé optické měření délek .
7. Měření délek pásmem. Nepřímé trigonometrické měření délek.
8. Paralaktické měření délek, elektronické měření délek.
10. Převod měřených veličin na referenční plochu.
11. Souřadnicové výpočty 1.
12. Souřadnicové výpočty 2.
13. Transformace.
Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cíl

Získání základních znalostí a přehledu o předmětu geodézie. Seznámení se s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní pojmy a informace o geodezii a geodetických základech.
2. Jednoduché měřické pomůcky a práce s nimi.
3. Teodolit - konstrukční části.
4. Měření vodorovných směrů a úhlů.
5. Měření svislých úhlů.
6. Principy a metody měření délek, nepřímé optické měření délek .
7. Měření délek pásmem. Nepřímé trigonometrické měření délek.
8. Paralaktické měření délek, elektronické měření délek.
10. Převod měřených veličin na referenční plochu.
11. Souřadnicové výpočty 1.
12. Souřadnicové výpočty 2.
13. Transformace.
Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní pojmy a informace o geodezii a geodetických základech.
2. Jednoduché měřické pomůcky a práce s nimi.
3. Teodolit - konstrukční části.
4. Měření vodorovných směrů a úhlů.
5. Měření svislých úhlů.
6. Principy a metody měření délek, měření délek pásmem.
7. Elektronické měření délek - totální stanice.
8. Paralaktické měření délek, elektronické měření délek.
9. Převod měřených veličin na referenční plochu.
10. Souřadnicové výpočty 1.
11. Souřadnicové výpočty 2.
12. Rekapitulace.
13. Zápočet.