Detail předmětu

Projektové řízení

FP-prPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na teoretické vymezení základních principů, metod a nástrojů projektového řízení. Teoretické vymezení předmětu vychází z mezinárodních metodik PRINCE2, PMI a IPMA a využívá současné trendy v projektovém řízení. Získané znalosti a dovednosti budou aplikovatelné při řízení podniku a projektů na nižším a středním manažerském stupni. Důraz bude kladen na možnosti využití financování pomocí dotačních programů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu studenti získají základní teoretické znalosti a dovednosti v oblasti projektového řízení aplikovatelné při výkonu ekonomicko - manažerských funkcí na nižším a středním stupni řízení podniku.

Prerekvizity

Studenti by měli mít znalost z managementu a to konkrétně v oblasti vedení a řízení týmů, komunikace a motivace.

Doporučená nebo povinná literatura

DOLEŽAL, J.; MÁCHAL, P.; LACKO, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět obsahuje přednášky a cvičení, studenti dostávají během semestru samostatné týmové práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 20 bodů ze 40 možných bodů udělovaných za zpracovanou semestrální práci a její prezentaci a zároveň splní podmínku 80% účasti na cvičeních.
Závěrečná zkouška je písemná, přičemž vyučující si vyhrazuje právo ústního dozkoušení.
Maximální počet bodů ze zkoušky je 60 přičemž student musí získat minimálně 30 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na teoretické vymezení základních principů, metod a nástrojů projektového řízení. Teoretické vymezení předmětu vychází z mezinárodních metodik PRINCE2, PMI a IPMA a využívá současné trendy v projektovém řízení. Získané znalosti a dovednosti budou aplikovatelné při řízení podniku a projektů na nižším a středním manažerském stupni. Důraz bude kladen na možnosti využití financování pomocí dotačních programů.
1. Úvod do projektového řízení (definice projektového řízení, úspěšné projektové řízení výhody projektového řízení, problematické stránky projektového řízení).
2. Definice základních pojmů (projekt, vymezení projektu, trojimperativ, vymezení na základě 5 atributů, rozdíl mezi projektem a rutinou).
3. Prvky strategie projektu, životní fáze projektu (předprojektová, projektová a poprojektová).
4. Zpracování projektové žádosti o dotaci se zaměřením na studii proveditelnosti a studii příležitostí.
5. Zpracování projektové žádosti o dotaci – důraz kladen na plánování projektu.
6. Kritéria úspěšnosti projektu (měkká a tvrdá kritéria projektu), zainteresované strany (primární a sekundární zainteresované strany, řízení zainteresovaných stran).
7. Metoda logického rámce (princip, přínosy, definice záměru, cíle, kontrolovatelných výstupů, klíčových aktivit, objektivně ověřitelných ukazatelů, způsobu ověření a předpokladů).
8. Projektový manažer (vlastnosti, dovednosti, kompetence a zodpovědnost v projektu).
9. Týmová práce v projektu (základní charakteristiky projektového týmu, týmové role v projektu, životní fáze projektového týmu).
10. Projektová fáze (zahájení projektu, plánování projektu, realizace a ukončení projektu).
11. Řízení rizik v projektu (definice rizika, kvantitativní analýza rizik, kvalitativní analýza rizik, metoda RIPRAN).
12. Poprojektová fáze (zhodnocení projektu, zhodnocení benefitů projektu)
13. Nové trendy v projektovém řízení (budoucnost projektového manažera, agilní metody a jejich využití v projektech, SCRUM).

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním principy, metodami a nástroji projektového řízení s využitím mezinárodních metodik PRINCE2, PMI a IPMA.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají povinná cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor