Detail předmětu

Základy konstruování

FSI-1K-KAk. rok: 2018/2019

Čtení a tvorba konstrukční (převážně výkresové) dokumentace z hledisek zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu, geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti materiálu a polotovaru. Přehled a volba normalizovaných funkčních a technologických prvků. Vybrané strojní součásti a montážní jednotky z hlediska funkce a výkresové dokumentace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Základy konstruování umožňuje studentům získat znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volbě materiálu, polotovarech a normalizovaných prvcích strojních součástí. Student se naučí uvedené znalosti aplikovat s přihlédnutím k funkci a zaměnitelnosti na výkresech součástí, vyrobených z tvářených polotovarů.

Prerekvizity

Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

SVOBODA, P. - BRANDEJS, J. - PROKEŠ, F.: Základy konstruování, Brno, CERM 2005
SVOBODA, P. - BRANDEJS, J. - PROKEŠ, F.: Základy konstruování, Brno, CERM 2005
GIESECKE, F.E. aj.: Technical Drawing, Macmillian Publishing Company, New York 2002
Normy ISO, EN, ČSN
Normy ISO, EN, ČSN

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: účast ve cvičeních, vypracování grafických prací (programů), testů a pracovních úloh. Za grafické práce (programy) a testy musí student získat minimálně 2 body (ze 30 možných). Student musí splnit všechny čtyři podmínky.
Zkoušku tvoří počítačový test s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Získat lze max. 70 bodů.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení cvičení(max. 30 bodů) a zkoušky (max. 70 bodů). Výsledná klasifikace je podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Základy konstruování je seznámit studenty s náležitostmi výkresu součásti tak, aby byli schopni je aplikovat. Důraz je kladen na zajištění funkce a zaměnitelnosti. Úkolem předmětu je, aby studenti pochopili, že tvorba výkresu součásti je syntézou jeho náležitostí a tvorba technické dokumentace je a zůstane základním dorozumívacím prostředkem strojního inženýra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zobrazování v pohledech.
2. Zobrazování v řezech a průřezech. Kótování.
3. Tolerance délkových rozměrů - základní pojmy.
4. Tolerance délkových rozměrů - volba a zapisování.
5. Struktura povrchu - základní pojmy a předepisování.
6. Geometrické tolerance - rozdělení a základní pojmy.
7. Geometrické tolerance - základny. Kótování roztečí děr na přímkách.
8. Kótování roztečí děr na kružnicích. ákladní pravidlo tolerování a závislé tolerance.
9. Kótování funkční a technologické.
10. Závity.
11. Technické materiály.
12. Strojní součásti - přehled, spoje a ložiska.
13. Strojní součásti - převody a ozubená soukolí.

Řízené samostudium

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Náležitosti výkresu součásti.
2. Zobrazování v pohledech. Zadání 1. programu (P1) a pracovních úloh (PÚ).
3. Zobrazování v řezech.
4. Průběžná kontrola 1. Zadání programu 2 (P2).
5. Tolerance délkových rozměrů. Odevzdání P1.
6. Vybrané funkční a technologické prvky součástí.
7. Zadání programu 3 (P3). Geometrické tolerance - volba hodnot, relativní geometrická přesnost.
8. Odevzdání P2. Kótování roztečí děr.
9. Průběžná kontrola 2. Normalizace kovových materiálů - přehled.
10. Geometrické tolerance.
11. Odevzdání P3. Kótování funkční a technologické.
12. Průběžná kontrola 3. Kontrola PÚ.
13. Kontrola úplnosti programů a PÚ. Zápočet.