Detail předmětu

Statistické řízení procesů

FSI-XRP-KAk. rok: 2018/2019

Základní prostředky a nástroje řízení procesů, metody systémové a statistické analýzy s aplikacemi v rámci celého podniku i dílčích procesů. Identifikace procesů. Statistické znaky. Znaky procesů sériové a kusové výroby. Znaky pro nehmotné výrobky a procesy služeb. Náhodné a systematické vlivy působící v procesech. Analýza způsobilosti procesů. Sběr dat. Opatření v systému jakosti. Statistická pozorování. Tabulky a grafy. Analýza příčin variability. Analýza příčin a následků. Určování životně důležitých příčin. Regulace procesů. Regulační diagramy měřením a srovnáváním. Index způsobilosti procesu. Regresní a korelační analýza. Určování identifikátorů procesů. Aplikace pravděpodobnostních modelů. Statistické přejímky.

Výsledky učení předmětu

Znalosti o prostředcích a nástrojích řízení jakosti jako součásti komplexního řízení jakosti (TQM), o identifikaci procesů pro statistické řízení jakosti, o postupech regulace a zlepšování jakosti. Dovednosti identifikovat procesy a aplikovat jednotlivé prostředky a nástroje statistického řízení jakosti při řešení problémů, které mohou vznikat ve výrobních podnicích i v organizacích poskytujících služby.Studenti se naučí identifikovat procesy a aplikovat jednotlivé
prostředky a nástroje statistického řízení jakosti při řešení
problémů, které mohou vznikat ve výrobních podnicích i v organizacích
poskytujících služby.

Prerekvizity

Znalosti technologií a materiálů. Znalosti fyziky a aplikované statistiky. Znalosti managementu jakosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Fiala, A. a kol.: Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. Verlag Dashöfer, Praha, 2000
Fiala, A.: Statistické řízení jakosti. VUT, Brno, 1997
ČSN ISO 8258:1991: Shewhartovy regulační diagramy. ČSNI, Praha, 1991
Grant, E.L.; Leavenworth, R.S.: Statistical Quality Kontrol. McGraw-Hill, Inc., New York, 7th ed., 1996
Kupka, K.: Statistické řízení jakosti. TriloByte Statistical Software, Pardubice, 1997
Shewhart, W.A.: Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. Dover Publications, INC., New York, 1986

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Presence ve cvičení. Vypracování seminární práce na téma vypsané na začátku semestru.
Studenti se musí podrobit zkoušce (kombinovaná písemná a ústní). Klasifikační hodnocení studenta klasifikačním stupněm ECTS: výborně (90-100 bodů), velmi dobře (80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě (60-69 bodů), dostatečně (50-59 bodů), nevyhovující (0-49 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Vyložit skutečnost, že reálné procesy jsou náhodné a racionální přístup k jejich řízení spočívá v aplikacích statistických metod. Seznámit se základními prostředky a nástroji řízení jakosti. Naučit aplikace na podnikové procesy, navrhování a realizaci odpovídajících postupů řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučena. Kontrola přítomnosti se provádí ve cvičení. Účast je jednou z podmínek udělení zápočtu. Za omluvenou nepřítomnost může učitel stanovit náhradní program.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-K magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Analýza procesů. Procesy deterministické. Procesy stochastické. Cíle řízení stochastických procesů. Identifikace příčin variability procesů. Náhodné a systematické vlivy. Statisticky zvládnuté a nezvládnuté procesy. Způsobilost procesu. Manuální metody SPC a počítačová podpora SPC.
• Identifikace různých typů procesů. Výrobní procesy sériové, kusové. Nevýrobní procesy. Diskrétní procesy. Kontinuální procesy. Metodika pro výběr znaků využívaných pro statistické řízení procesů.
• Sběr dat. Systémová opatření pro sběr dat. Metody statistických pozorování. Mapy vad. Dotazníky. Checklisty. Prostředky pro ukládání dat. Časové, místní, věcné řady. Kvalitativní a kvantitativní znaky. Statistické tabulky a grafy.
• Histogramy četností. Využití histogramu jako nástroje řízení jakosti. Identifikace systematických vlivů pomocí histogramů.
• Analýza příčin a následků - Ishikawův diagram. Rozhodování o životně důležitých a nevýznamných příčinách - Paretova analýza.
• Statistická regulace procesů. Obecná pravidla pro statistickou regulaci. Tři základní etapy statistické regulace procesů. Systémové zabezpečení statistické regulace.
• Statistická regulace měřením. Regulační diagram pro výběrový průměr a výběrové rozpětí. Interpretace regulačního diagramu pro řízení procesu. Využití regulačního diagramu při statistické stabilizaci procesu (dosažení statisticky zvládnutého stavu). Regulační diagramy pro výběrový průměr a výběrovou směrodatnou odchylku, pro výběrový medián a výběrové rozpětí, pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí. Interpretace regulačních diagramů pro řízení procesů.
• Statistická regulace srovnáváním. Regulační diagramy p a np. Určování způsobilosti procesu pomocí regulačních diagramů srovnáváním. Regulační diagramy c a u. Interpretace regulačních diagramů pro řízení procesů.
• Metodika žurnálu jakosti. Využití regresní a korelační analýzy při řízení procesů.
• Statistické přejímky. Rozdělení metod. Vzorkování. Záruky při statistické přejímce. Operativní charakteristiky. AQL, LQ, AOQL.
• Statistické přejímky srovnáváním. Přejímací plány pro AQL, LQ, občasnou přejímku a přejímku postupným výběrem.
• Statistické přejímky měřením. Přejímací plány pro AQL a pro přejímku postupným výběrem.

Řízené samostudium

35 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení na poč.:
• Základní pojmy při statistickém řízení procesů. Základní a výběrový statistický soubor. Charakteristiky základního a výběrového souboru ve vztahu ke znakům jakosti produktů a procesů. Nástroje statistického řízení. Týmová práce - určování statistických znaků pro výrobky a procesy.
• Variabilita a rozptyl. Náhodné a systematické vlivy. Statistická stabilita procesů. Statistická regulace procesu. Sběr dat. Sestavování dotazníků a checklistů. Záznamy. Formuláře. Tabulky. Grafy. Zpracování naměřených hodnot. Skupinové rozdělení četností. Sloupcové diagramy, histogramy četností. Analýza procesu pomocí histogramu.
• Analýza příčin a následků - Ishikawův diagram. Týmová práce - analýza jednoduchého procesu. Zpracování výsledků analýzy příčin a následků. Paretova analýza.