Detail předmětu

Evropské právo a dozor nad trhem

FSI-XEV-KAk. rok: 2018/2019

Výklad evropských právních předpisů, technických specifikací a systémů managementu včetně jejich aplikací v oblastech posuzování shody (zkušebnictví), akreditace, metrologie a technické normalizace.
Předmět seznámí studenty s technicko-organizačními postupy tvořícími základy povinného nebo dobrovolného posuzování shody. Získané znalosti jim umožní připravovat procesy a systémy jakosti a jejich dokumentaci k prověřování formou auditu nebo působit jako auditoři procesů a systémů jakosti.
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět technickým požadavkům na výrobky a procesům vedoucím k posouzení shody výrobků s požadavky harmonizačních právních předpisů EU. Zvládnou postupy interního řízení výroby pro uvádění bezpečných výrobků na trh nebo do provozu a postupů certifikace výrobků, procesů nebo služeb.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s technicko-organizačními postupy tvořícími základy povinného nebo dobrovolného prokazování shody a dále pochopí základní principy technické normalizace a jejího uplatnění v technické praxi jak na základní úrovni, tak také na úrovni evropské i celosvětové. Posluchač se naučí pracovat s technickými předpisy, sestavovat soubory technické dokumentace pro povinné posuzování shody. Předmět dále zahrnuje využití technické normalizace a jejich základních metod v technické praxi, z hlediska odstraňování technických překážek obchodu, bezpečnosti a ochrany zdraví osob, ochrany spotřebitele a životního prostředí a zejména určení optimální jakosti výrobků, procesů a služeb.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti o Evropské unii.

Doporučená nebo povinná literatura

Whitehouse, D. J.: Handbook of Surface Metrology. IOP Publishing Ltd., 1994
Kolektiv: Posuzování shody výrobků. Verlag Dashöfer, Praha, aktualizace květen 2004
Kolektiv: The new Approach. CEN, 1995, reedice 2001
Šenk, J.: Normalizace v praxi AO. SZÚ Brno, AAAO Praha, aktualizace říjen 2002
Kolektiv: Bílá kniha Komise ES o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie. Delegace Evropské unie v ČR, Praha, 1995
Rajlich, J.: Vstup ČR do Evropské unie – příležitosti a dopady ve vybraných oblastech. SZÚ Brno, únor 2003
Janků, M.: Právní systém Evropských společenství. Computer Press, Praha, 2002
Základní informace o akreditaci. Český institut pro akreditaci, o.p.s., Praha, březen 2004
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (98/37/EHS)
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (73/23/EHS)
Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (89/336/EHS)
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění Nařízení vlády č. 128/2004 Sb., (89/106/EHS)
Příručka pro zavádění Nového a Globálního přístupu. Sborník technické harmonizace, ÚNMZ, Praha, 2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Prezentace a obhájení vypracované semestrální práce. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí obhájit zpracovaný semestrální projekt na zadané téma.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickými souvislostmi vedoucími ke vzniku Evropské unie (EU) a s vývojem právního prostředí v EU. Důraz je přitom kladen na oblasti související s ochranou spotřebitele, ochranou životního prostředí a s tím souvisejícími povinnostmi výrobců.
Studenti se seznámí s právními předpisy a harmonizovanými normami, které upravují podmínky uvádění výrobku na trh nebo do provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou dobrovolné, prezentace zadané semestrální práce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-K magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

9 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj vztahů mezi ČR a zeměmi EU v historickém kontextu
2. Jednotný trh zemí EU
3. Technické a environmentální požadavky na výrobky
4. Legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh
5. Evropská normalizace
6. Shoda jako vyjádření kvality produktu
7. Ochrana spotřebitelů a životního prostředí
8. Dozor nad trhem a nad výrobky
9. Zákon o metrologii
10. Certifikace pracovníků – prokázání kvalifikace
11. Certifikace výrobků
12. Prohlášení o shodě, prohlášení o zabudování, označení shody CE.
13. Prezentace a obhájení semestrálních prací.

Řízené samostudium

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj vztahů mezi ČR a zeměmi EU v historickém kontextu
2. Jednotný trh zemí EU
3. Technické a environmentální požadavky na výrobky
4. Legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh
5. Evropská normalizace
6. Shoda jako vyjádření kvality produktu
7. Ochrana spotřebitelů a životního prostředí
8. Dozor nad trhem a nad výrobky
9. Zákon o metrologii
10. Certifikace pracovníků – prokázání kvalifikace
11. Certifikace výrobků
12. Prohlášení o shodě, prohlášení o zabudování, označení shody CE.
13. Prezentace a obhájení semestrálních prací.

eLearning