Detail předmětu

Management rizik u výrobních strojů

FSI-GMR-KAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na systémový přístup k identifikaci nebezpečí a analýze rizik výrobních strojů a zařízení, posuzování zjištěných rizik a jejich řízení.

Výsledky učení předmětu

Student předmětu se orientuje v požadavcích na bezpečnost výrobních strojů a zařízení a naučí se systematicky a metodicky přistupovat ke konstrukci, projektování a nasazování výrobních strojů a systémů z hlediska jejich bezpečnosti.

Prerekvizity

Znalost stavby výrobních strojů a jejich konstrukčních prvků

Doporučená nebo povinná literatura

BLECHA, P. Výrobní stroje a technické znalectví. Sylabus přednášek pro kurs technického znalectví a likvidace pojistných událostí. VUT Brno - FSI, Brno 2006
Směrnice EU týkající se bezpečnosti strojních zařízení
Zákony a nařízení vlády ČR týkající se bezpečnosti strojních zařízení
ŽENÍŠEK, J.; JENKUT, M. Výrobní stroje a zařízení. 2. vyd. Praha: SNTL, 1990. 276 s. ISBN 04-222-90
3. Harmonizované normy týkající se bezpečnosti strojních zařízení
BĚLOHOUBEK, P.: Efektivní stavba, provoz a údržba strojů. Přednáška na semináři ICB, Brno 2005

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. V rámci výuky jsou studenti seznamováni s případovými studiemi zaměřenými na příčiny a důsledky různých technických katastrof. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast ve cvičeních a vypracování semestrální práce. Obhajoba semestrální práce je součástí zkoušky z předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámení se současnými požadavky na bezpečnost výrobních strojů a zařízení, metodikami systémového přístupu identifikace nebezpečí u výrobních strojů, analýzou rizik, jejich posuzování a dokumentací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná. Kontroluje se účast. Neúčast je možno nahradit po dohodě s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-K magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky managementu rizik u výrobních zařízení
2. Lidský faktor
3. Legislativní požadavky EU
4. Legislativní požadavky ČR
5. Harmonizované normy
6. Metodický přístup
7. Funkční bezpečnost I
8. Funkční bezpečnost II
9. Funkční bezpečnost III
10. FMEA
11. FTA
12. Techniky analýzy rizika
13. Management rizik v dalších oblastech

Řízené samostudium

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrálních prací
2. Případové studie následků vybraných nebezpečí v reálném světě
3. Konzultace semestrálních prací a procvičování poznatků z přednášek
4. Vypracovávání zadané práce a její konzultace
5. Vypracovávání zadané práce a její konzultace
6. Vypracovávání zadané práce a její prezentace
7. Kontrola semestrálních prací a udělení zápočtů

eLearning