Detail předmětu

Hydraulické převody strojů

FSI-FHP-KAk. rok: 2018/2019

Hydrostatické převody: prvky hydrostatických mechanismů - převodníky, prvky pro řízení tlaku, prvky pro řízení průtoku, prvky pro řízení směru průtoku, pomocné prvky, proporcionální prvky. Výpočet hydrostatických obvodů, rozběh a brždění, tepelná bilance. Hydrostatické obvody pracovních strojů.
Hydrodynamické převody: hydrodynamické spojky a měniče.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu umožňuje získat studentům znalosti nezbytné
k projektování a konstrukci zejména mobilních pracovních
strojů studovaného oboru. S ohledem na současné vývojové trendy
získají a upevní si znalosti zejména z oblasti návrhu regulačních hydrostatických obvodů.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, základů částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a základů elektrotechniky

Doporučená nebo povinná literatura

kolektiv: Grundlagen und Komponenten der Fluidtechnik Hydraulik, Band 1. Mannesmann Rexroth GmbH 1991, ISBN 3-8023-0619-8
ŠKOPÁN, M.: Hydraulické převody strojů. Elektronická verze, VUT Brno 2004
PEŇÁZ, V. - BENŽA, D..: Tekutinové mechanismy. Skriptum VUT Brno, 1990. ISBN 80-214-0082-X
kolektiv: Příručka hydrauliky, Svazek 2. Mannesmann Rexroth GmbH 1991, ISBN 3-8023-0898-0
SVOBODA, J.: Hydraulické převody pro vozidla. Skriptum ČVUT Praha, 1999
KOPÁČEK, J.: Mechanické a hydraulické převody. Hydraulické převody. Skriptum VŠB TU Ostrava 1996. ISBN 80-7078-413-X

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením. Součástí výuky mohou být exkurze do firem, které vyrábí nebo provozují zařízení z tématického okruhu výuky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z části písemné a ústní.
Písemná část zkoušky je hodnocena 50 body, k připuštění
k části ústní je nezbytné získat alespoň 20 bodů. Ústní část
zkoušky je klasifikována samostatně a má na výsledné hodnocení
váhu rovnocennou s částí písemnou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozvinutí a prohloubení znalostí studentů
z oblasti částí a mechanismů strojů a hydraulických strojů
v aplikace zejména na dopravní a manipulační techniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou udělení zápočtu: aktivní účast ve cvičeních, absolvování všech úloh a splnění podmínek zápočtového testu. Účast ve cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-SSZ , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

15 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Teorie hydrostatických mechanismů, rce kont., Ber. rce.
2. Hydraulické ztráty v hydrostatických mechanismech
3. Přenos tlakové energie v hydrost. mechanismech
4. Řazení odporů stejného a různého druhu, odporové sítě
5. Rozběh a brždění hydr. mechanismů, tepelný výpočet HO
6. Prvky HS mechanismů - převodníky a jejich parametry
7. Hydrogenerátory – konstrukce, charakteristiky, obvody
8. Rotační a přímočaré hydromotory – konstrukce, charakteristiky, zapojení do obvodu
9. Prvky pro řízení tlaku, směru a velikosti průtoku
10. Proporcionální prvky, pomocné prvky
11. Základy stavby hydrostatických mechanismů
12. Hydrostatické pohonné obvody mobilních pracovních strojů
13. Hydrodynamické spojky a měniče

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

8. –9. Konstrukce a údržba základních prvků HS obvodů
10. – 11. Stanovení charakteristiky hydrogenerátoru
12. - 13. Řízení rychlosti hydromotorů v otevřeném hydraulickém obvodu

Řízené samostudium

35 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kapaliny hydrostatických obvodů a jejich vlastnosti
2. – 3. Hydraulické ztráty v hydrostatických mechanismech
4. Výpočet odporů proti pohybu, zrychlení deformaci
5. – 6. Výpočet rozběhu a brždění hydr. mechanismu
7. Tepelný výpočet hydrostatického mechanismu

eLearning