Detail předmětu

Provoz a údržba strojů

FSI-EPS-KAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky z provozu a údržby strojů. Důraz je kladen na prostředky zajištěnosti údržby, na teorii systémů údržby a na současné trendy v údržbě. Jsou také objasněny základy Industry 4.0 s dopadem na moderní údržbu strojů a zařízení. Pozornost je věnována technické diagnostice a jejímu využití v údržbě. V této souvislosti je také aplikačně rozebrána tribologie a tribodiagnostika, maziva a mazací soustavy, jako často opomíjená součást provozu a údržby strojů. Jsou zmíněny poruchy strojních uzlů a jejich identifikace. Předmět je také věnován organizaci a řízení údržby, ekonomice a hodnocení výkonnosti údržby a v neposlední řadě také managementu kvality a rizik v údržbě. Vše výše uvedené s vlivem na bezporuchový provoz strojů a zařízení.

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé znalosti z oblasti provozu a údržby strojů, které mu umožní se erudovaně zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti ze spolehlivosti a technické diagnostiky z dosud absolvovaného studia bakalářského.

Doporučená nebo povinná literatura

VOŠTOVÁ,V.; HELEBRANT,F.; JEŘÁBEK, K. Provoz a údržba strojů. 1. vydání. Praha: vydavatelství ČVUT Praha, 2002. 124 s. ISBN 80-01-02531-4.
HELEBRANT,František. Technická diagnostika a spolehlivost, IV. Provoz a údržba strojů. 1. vydání. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. 130 s. ISBN 978-80-248-1690-6.
LEGÁT,V.; POŠTA,J.; JURČA,V.;FLEGL,R.;HRNČÍŘ,P. Systémy managementu jakosti a spolehlivosti v údržbě. 1. vydání. Česká společnost pro jakost, 2007. 192 s. ISBN 978-80-02-01949-7.
BLOOM, N. Reliability Centered Maintenance (RCM): Implementation Made Simple. McGraw-Hill Professional. 2006. 291 s. ISBN 978-0071460699.
PALMER, R. Maintenance Planning and Scheduling Handbook. 2. edition. McGraw-Hill Professional. 2005. 821 p. ISBN-13: 978-0071457668.
NYMAN, D. Maintenance Planning, Coordination & Scheduling. 2. edition. Industrial Press, Inc. 2010. 300 p. ISBN-13: 978-0831134181.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů a teorie dané problematiky. Pozornost je i soustředěna na využití a především praktickou aplikaci poznatků, které studenti získali v předmětu Základy technické diagnostiky a Základy spolehlivosti. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí přednášené látky, cvičení jsou vhodně v patřičné části semestru doplněna cvičením s počítačovou podporou. Dle možností jsou pro studenty organizovány přednášky odborníků z průmyslové praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení jsou povinná. Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení, aktivita na cvičení a vypracování a odevzdání a učitelem uznání protokolů ze všech předepsaných laboratorních cvičení. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti provozu a údržby strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-KSB , 3. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Provoz strojů, vztah provozu a údržby, základní pojmy z teorie údržby, normy a legislativa
2. Prostředky zajištěnosti údržby
3. Teorie systémů údržby
4. Reengineering údržby
5. Současné trendy údržby, technická diagnostika, moderní přístupy v údržbě, Industry 4.0
6. Tribologie, tření, opotřebení
7. Maziva a mazací soustavy
8. Tribodiagnostika kapalných maziv
9. Základní poruchy strojních uzlů a jejich projevy ve frekvenčních spektrech
10. Organizace a řízení údržby
11. Řízení údržby v podniku
12. Ekonomika a hodnocení výkonnosti údržby
13. Management kvality v údržbě, kvalifikace v údržbě

Řízené samostudium

43 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, organizační záležitosti, protokol z laboratorních cvičení, provoz a údržba strojů
2. Prostředky zajištěnosti údržby
3. Současné trendy údržby, Industry 4.0 s dopadem na provoz a údržbu strojů
4. Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM), komplexní produktivní údržba (TPM)
5. Tribodiagnostika, maziva a mazací soustavy
6. Popis, rozbor a analýza poruch strojních uzlů s důrazem na provoz a údržbu strojů a zařízení
7. Organizace a řízení údržby
8. Ekonomika a hodnocení výkonnosti údržby
9. Management kvality a rizik v údržbě