Detail předmětu

Logistika dopravy a manipulace

FSI-DLD-KAk. rok: 2018/2019

Předmět Logistika dopravy a manipulace seznamuje studenty s logistickými službami a náklady a jejich vlivem na efektivní funkci dopravně - manipulačních systémů. Využití počítačové podpory k simulaci dopravně-manipulačních procesů.

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o logistických funkcích v dopravě a manipulaci s materiálem. Student je schopný určit vhodné logistické ukazatele a provést výpočet logistických nákladů a výkonů. Studenti získají základní znalosti pro modelování jednoduchých dopravních a manipulačních procesů s využitím numerického softwaru.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvladnuty znalosti z technické mechaniky a vyšší matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Ch.Schulte:Logistika.,Victoria Publishing Praha,r.1994, ISBN 80-85605-87-2
Ch.Schulte:Logistika.,Victoria Publishing Praha,r.1994, ISBN 80-85605-87-2
Gürtlich a kol.:: Ekonomika dopravy, trh, marketing, logistika.,Babtext Praha, r 1996
Pritsker Corporation: AweSim-Total Simulation Project Support,r.1997
J.Špička:Logistika, doprava a manipulace.,VUT-FSI Brno, elektronický text,r.2002

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Součástí výuky mohou být exkurze do firem, které vyrábí nebo provozují zařízení z tématického okruhu výuky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - podmínky pro udělení:
- prezence ve cvičení
- vypracování závěrečných úkolů
Zkouška:
Student je hodnocen podle získaných znalostí a schopnosti jejich aplikace.
Zkouška je písemná se závěrečným ústním pohovorem.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem, smyslem a významem logistiky, plánováním dopravy, plánování manipulace s materiálem a plánování dopravníkových tratí. Logistika jako nástroj optimalizace, redukce nákladů a marketingu v dopravě. Logistické faktory. Logistická strategie v dopravě. Seznámení se základy numerického simulačního programu a asociovaných programových jazyků. Možnost jeho využití pro řešení dopravně-manipul. procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka na přednášce je nepovinná.
Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-SSZ , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Logistika, pojem, funkce a doprava
2.Požadavky logistiky na dopravní sektor
3.Výpočty logistických nákladů a výkonů
4.Vzájemné působení logistiky a manipulačních systémů a informačního systému
5.Kombinovaná doprava a směry vývoje
6.Metody minimalizace dopravních nákladů
7.Logistické faktory
8.Základní problémy dopravy a manipulace
9.Manipulační proces a manipulační prostředky, kvantitativní faktory manipulačního procesu.
10.Manipulační prostředky - dopravníky.
11.Manipulační prostředky - jeřáby, průmyslové vozíky.
12.Umísťovací zařízení, jednotkové úložné a formovací zařízení.
13.Skladovací zařízení, identifikační a kontrolní zařízení.

Řízené samostudium

35 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Řešení manipulačně-dopravního problému - indexové metody.
2.Řešení manipulačně-dopravního problému - metoda VAM.
3.Řešení manipulačně-dopravního problému - metoda optická.
4.Řešení manipulačně-dopravního problému (individ. zadání).
5.Řešení optimálního materiálového toku pro dané výrobní schema.
6.Řešení optimálního materiálového toku pro dané výrobní schema.
7.Řešení optimálního materiálového toku (individ. zadání).
8.Možnosti modelování dopravních a manipulačních procesů.
9.Numerický simulační program (struktura a funkce).
10.Numerický simulační program (modelování sítí a podsítí).
11.Numerický simulační program (modelování sítí a podsítí).
12.Numerický simulační program (výstupy a animace).
13.Numerický simulační program (výstupy a animace).