Detail předmětu

Průmyslová bezpečnost

FSI-CPB-KAk. rok: 2018/2019

Základním obsahem předmětu je přehled přístupů k zajištění bezpečnosti (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost strojních zařízení, environmentální bezpečnost, prevence závažných havárií).

Výsledky učení předmětu

Předmět Průmyslová bezpečnost umožňuje studentům získat základní znalosti v oblasti managementu rizik a zajištění bezpečnosti.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost matematiky, a to v rozsahu probíraném v rámci předchozího studia na Fakultě strojního inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

SKŘEHOT P. a kol.: Prevence nehod a havárií - 1. díl nebezpečné látky a materiály; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. & T-SOFT, a. s., 2009; ISBN 978-80-86973-70-8
Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and related industries : Inter-Agency Programme on the Assessment and Management of Health and Environmental Risks from Energy and Other Complex Industrial Systems [online]. Vienna : IAEA, 1996
SKŘEHOT P. a kol.: Prevence nehod a havárií - 2. díl mimořádné události a prevence nežádoucích následků; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. & T-SOFT, a. s., 2009; ISBN 978-80-86973-73-9
KLETZ, T.: Learning from accidents; 3. ed.; Butterworth-Heinemann 2001; pp 357; ISBN 0 7506 4883 X
OECD Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response - Guidance for Industry (including Management and Labour), Public Authorities, Communities, and other Stakeholders; 2. ed.; OECD Environment, Health and Safety Publications 2003; Series on Chemical Accidents No. 10
ČERMÁK, J. Bezpečnost práce. 1. vyd. Praha : Eurounion, 2006. 356 s. ISBN 80-7371-051-5
EN 31010 Risk management - Risk assessment techniques; European Committee for Electrotechnical Standardization 2009; pp 80
Česko. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1997, 6, s. 127-136.
Česko. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, 84, s. 3146-3241
ČSN EN 31010. Management rizik - Techniky posuzování rizik. [s.l.] : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1.1.2011.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast ve výuce, vypracování semestrální práce, test, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k prevenci úrazů a předcházení ztrátám v průmyslových podnicích. Na případových studiích bude průřezově prezentován výběr postupů pro zajištění bezpečnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná.
V odůvodněných případech náhradní forma výuky, řešení individuálního semestrálního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historie bezpečnosti v ČR a EU.
2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v průmyslovém podniku.
3. Zajištění bezpečnosti na pracovišti.
4. Faktory ovlivňujicí bezpečnost na pracovišti.
5. Kategorizace prací a prevence nebezpečí.
6. Osobní ochranné pracovní prostředky.
7. Bezpečnost strojních zařízení.
8. Nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad.
9. Environmentální bezpečnost.
10. Prevence závažných havárií.
11. Požární bezpečnost.
12. Informační bezpečnost.
13. Fyzické zabezpečení průmyslového objektu.

Řízené samostudium

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Uvod do metod průmyslové bezpečnosti, zadání semestrálních prací
2. Měření podmínek na pracovišti a kategorizace prací.
3. Prevence nebezpečí - příklad identifikace a prevence rizik.
4. Volba osobních ochranných pracovních prostředků.
5. Odhad bezpečnosti průmyslových objektů indexovými metodami - 1. část.
6. Odhad bezpečnosti průmyslových objektů indexovými metodami - 2. část.
7. Prezentace semestrálních prací a udělení klasifikovaného zápočtu.