Detail předmětu

Konstruování strojů a strojních součástí

FSI-CKP-KAk. rok: 2018/2019

Konstrukční řešení strojních součástí, převodů a mechanismů pro zajištění spolehlivé funkce a dobrých provozních parametrů. Výpočty ověřující funkčnost z hlediska mezních stavů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osvojení metod konstruování a výpočetní kontroly navržených strojních součástí, převodů a mechanismů, jejich dimenzování a stanovení spolehlivosti pro zadanou dobu technického života.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů konstruování, mechaniky těles a materiálových věd, které student získal v předcházejícím studiu na FSI.

Doporučená nebo povinná literatura

Boháček, F. a kol.: Části a mechanismy strojů I – Zásady konstruování, spoje. Brno, VUT Brno 1997.
Bolek, A., Kochman, J.: Části strojů - 1. svazek Technický průvodce, svazek 6; SNTL Praha 1989; ISBN 80-03-00193-5
Bolek, A., Kochman, J.: Části strojů - 2. svazek Technický průvodce, svazek 6; SNTL Praha 1990; ISBN 80-03-00426-8
Boháček, F. a kol.: Části a mechanismy strojů II – Hřídele, tribologie, ložiska. Brno, PC DIR 1996.
Dejl, Z.: Konstrukce strojů a zařízení I – Spojovací části strojů. Ostrava, Montanex a.s. 2000. ISBN 80-7225-018-3
Boháček, F. a kol.: Části a mechanismy strojů III – Převody. Brno, VUT Brno 1987.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný písemný test obsahuje 10 teoretických otázek za 5 bodů a 5 praktických početních příkladů za 10 bodů.
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování je 50 a maximální počet bodů je 100. Výsledný počet bodů odpovídá známce podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je naučit studenty konstruovat strojní součásti, převody a mechanismy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná - tolerují se max. 2 absence. Jednotlivé přednášky jsou vystavěny na učebnici Konstruování strojních součástí. V průběhu přednášek vyučující odkazuje na konkrétní strany učebnice, které se vztahují k probírané látce. Uvedená učebnice je základním studijním materiálem pro přípravu na závěrečný test. V elektronickém systému Moodle budou dostupné zmenšené náhledy prezentací z přednášek.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-AIŘ , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do konstruování. Porušování způsobené statickým zatěžováním.
2. Únavové porušování způsobené proměnným zatěžováním.
3. Osy a hřídele. Spoje hřídele s nábojem.
4. Kontakt těles. Tření, mazání, opotřebení.
5. Šroubové a nýtové spoje.
6. Svarové a lepené spoje.
7. Mechanické pružiny.
8. Valivá a kluzná ložiska.
9. Úvod do převodů. Čelní ozubená, kuželová a šneková soukolí.
10. Řemenové, řetězové a lanové převody.
11. Hřídelové spojky a brzdy. Setrvačníky.
12. Mechanismy a pohony.
13. Shrnutí probírané látky.

Řízené samostudium

35 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13. Ve cvičeních budou na konkrétních příkladech procvičena jednotlivá odpřednášená témata.

eLearning