Detail předmětu

Stavba výrobních strojů a robotů

FSI-6SR-KAk. rok: 2018/2019

Posluchač získá přehled o třídění výrobních strojů, stavbě základních typů obráběcích a tvářecích strojů a jejich typických provedení. Dále se seznámí se základními typy průmyslových robotů a manipulátorů (stacionárními, mobilními i servisními) a jejich začleněním do robotizovaných soustav.

Výsledky učení předmětu

Předmět Stavba výrobních strojů a robotů umožňuje studentům osvojit si základní poznatky o stavbě běžných typů výrobních strojů a průmyslových robotů.

Prerekvizity

Základní znalosti z konstrukce strojů

Doporučená nebo povinná literatura

KIBBE, R. R. at all: Machine Tool Practices; 8th Edition; Prentice Hall 2005; pp 864; ISBN 0131188968
JIŘÍ MAREK a kolektiv: Konstrukce CNC obráběcích strojů; vydavatel MM Průmyslové spektrum; 2. vydání, březen 2009
RUDOLF, B.; KOPECKÝ, M. Tvářecí stroje - základy stavby a využití. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985. 405 s. ISBN 04-231-85
JOSHI, P. J.: Machine Tools Handbook - Design and Operation; McGraw-Hill Education 2007; ISBN 9780070617391
MATIČKA, R, TALÁCKO, J.: Konstrukce manipulátorů a průmyslových robotů (skriptum ČVUT Praha, 1984)
Machine Tool Design Handbook, ed. 1; Central Machine Tool Institute, Bangalore 2004; pp 976; ISBN 9780074515648
ŽENÍŠEK, J.; JENKUT, M. Výrobní stroje a zařízení. 2. vyd. Praha: SNTL, 1990. 276 s. ISBN 04-222-90
KNOFLÍČEK, R.: Roboty a výrobní systémy, studijní opora, FSI VUT v Brně, 2004 - viz také www.fme.vutbr.cz
BORSKÝ, V.: Obráběcí stroje (skriptum VUT Brno, 1992)
KOLÍBAL, Z.: Průmyslové roboty I - Konstrukce PRaM (skriptum VUT Brno, 1993)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě zápočtového testu (z probrané látky na přednáškách) a splnění požadavků vztahujících se k cvičením.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámení se základními typy výrobních (obráběcích i tvářecích) strojů a průmyslových robotů, s jejich stavbou, funkcí a základními vlastnostmi. Posluchač získá přehled o současné produkci průmyslových robotů, obráběcích a tvářecích strojů v ČR a ve světě.

Tento předmět je zařazen jako povinně volitelný ve 3. ročníku obecného bakalářského studia. Jeho volba je doporučena v případě, že student hodlá volit obor M-VSR, M-VSY nebo M-AIŘ.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou dobrovolné, avšak doporučené. Cvičení jsou povinná, v případě předem omluvené absence na cvičení může student toto cvičení nahradit vypracováním referátu. Klasifikovaný zápočet je udělen na základě zápočtového testu z probrané látky na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-KSB , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

9 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obráběcí stroje – rozdělení, konstrukční parametry, technologické možnosti
2. Hlavní části, konstrukční uzly a komponenty obráběcích strojů, obráběcích center a jednoúčelových obráběcích strojů
3. Obráběcí stroje – stavba soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček
4. Obráběcí stroje – stavba frézovacích, hoblovacích a protahovacích strojů
5. Obráběcí stroje – stavba obráběcích center
6. Tvářecí stroje – rozdělení, konstrukční parametry, technologické možnosti
7. Tvářecí stroje – stavba lisů
8. Tvářecí stroje – stavba bucharů
9. Průmyslové roboty a manipulátory - definice pojmů, základní problémy robotizace
10. Příklady typických představitelů průmyslových robotů
11. Stavba stacionárních průmyslových robotů
12. Úvod do řízení a programování průmyslových robotů
13. Rozdělení a stavba mobilních robotů

Laboratorní cvičení

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení. Exkurze v těžkých laboratořích ÚVSSR
2. Školení z bezpečnosti práce, zadání semestrálních prací
3. Praktikum z výrobních strojů
4. Praktikum z výrobních strojů
5. Technologie Virtuální Reality ve stavbě výrobních strojů
6. Technologie Virtuální Reality ve stavbě výrobních strojů
7. Automatizace a senzorika ve stavbě výrobních strojů
8. Automatizace a senzorika ve stavbě výrobních strojů
9. Praktikum z výrobních systémů
10. Praktikum z výrobních systémů
11. Průmyslové roboty – programování on-line
12. Průmyslové roboty – programování off-line, navrhování robotických pracovišť
13. Zápočtový test a udělení klasifikovaného zápočtu

Řízené samostudium

34 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obráběcí stroje – rozdělení, konstrukční parametry, technologické možnosti
2. Hlavní části, konstrukční uzly a komponenty obráběcích strojů, obráběcích center a jednoúčelových obráběcích strojů
3. Obráběcí stroje – stavba soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček
4. Obráběcí stroje – stavba frézovacích, hoblovacích a protahovacích strojů
5. Obráběcí stroje – stavba obráběcích center
6. Tvářecí stroje – rozdělení, konstrukční parametry, technologické možnosti
7. Tvářecí stroje – stavba lisů
8. Tvářecí stroje – stavba bucharů
9. Průmyslové roboty a manipulátory - definice pojmů, základní problémy robotizace
10. Příklady typických představitelů průmyslových robotů
11. Stavba stacionárních průmyslových robotů
12. Úvod do řízení a programování průmyslových robotů
13. Rozdělení a stavba mobilních robotů