Detail předmětu

Obchod a podpora prodeje

FP-BoppPDAk. rok: 2018/2019

Předmět poskytuje přehled o činnostech obchodování. Seznamuje studenty s jeho základními operacemi - nákupem a prodejem, přepravou, udržováním zásob, výzkumem a ovlivňováním trhu a poskytováním obchodních služeb. Definuje pojem obchodní kategorie a její význam pro realizaci obchodních činností.Vysvětluje základní formy obchodu a soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje.Cílem předmětu je objasnit pojem obchod a činnosti spojené s obchodováním. Vysvětlit vztah těchto činností k základním funkcím podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti týkající přehledu o obchodě a činnostech spojených s jeho realizaci s výrazným zaměřením na podporu prodeje. Budou schopni objasnit pojem obchod a obchodní činnosti, charakterizovat společenský a ekonomický význam obchodu, definovat pojem obchodní kategorie a jejich význam pro obchodní činností, vysvětlit soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje, poukázat na požadavky obchodu v na evropském trhu.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základních makroekonomických a mikroekonomických vztahů, funkcí podniku a jeho ekonomika a znalost obchodně-právních vztahů podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

JOBBER, D., LANCASTER, G. Management prodeje. 1.vyd. Praha: Computer Press. 2001. 431s. ISBN 80-7226-533-4.
ČERNÝ, V. Prodejní techniky. 1.vyd. Praha:Computer Press, 2003, str.470, ISBN 80-251-0032-4.
TELLIS, G.J. Reklama a podpora prodeje. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 2000. 620s. ISBN 80-7169-997-7.
DENNY, R. Prodejem k vítězství. 1.vyd. Praha: Computer Press. 2009. 192s. ISBN 978-80-251-2505-2.
De PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERG, J. Marketingová komunikace. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 2003. 581s (16s přílohy). ISBN 80-247-0254-1.
LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. 1.vyd. Praha: Computer Press. 2004. 170s. ISBN 80-251-0174-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci výuky budou využívány přednášky v Power Pointu, případové studie a řízené diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Při hodnocení předmětu je důraz kladený na systematickou, průběžnou práci studentů. Výsledné hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS a bude závislé nejen na výsledcích písemného prověření znalostí, ale také na aktivní kontrolované účasti studentů na přednáškách (cvičeních). Cílem hodnocení je prověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studentů formou zpracování týmového semestrálního projektu, plněním zadaných úkolů a znalostním testem.
Požadavky na ukončení (procentní váha)
Dílčí úkoly 10%
Semestrální týmový projekt 30%
Přednášky (včetně přednášek odborníků z praxe) 10%
Zkouška (znalostní test) 50%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
1. Obchod a jeho charakteristika.
2. Charakteristické rysy současného obchodu. Struktura obchodu.
3. Nákup a jeho řízení.
4. Prodej a jeho řízení.
5. Spotřebitelské chování spotřebitelů a organizací.
6. Obchod a integrovaná marketingová komunikace.
7. Osobní prodej a přímý marketing.
8. Podpora prodeje a reklama.
9. Strategie podpory prodeje.
10. Podpora prodeje v maloobchodě.

Cíl

Cílem předmětu je objasnit pojem obchod a činnosti spojené s obchodováním s důrazem na podporu prodeje. Vysvětlit vztah těchto činností k základním funkcím podniku. Nastínit soubor podmínek, ve kterých se obchodní podnikání realizuje v České republice a v Evropské unii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce a průběžná kontrola vědomostí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor