Detail předmětu

Professional Success

FEKT-MPA-EPOAk. rok: 2020/2021

Etika - základní pojmy, hospodářská etika, firemní ektika. Firemní komunikace. Praní špinavých peněz, korupce, lobbing a jiné negativní ekonomické projevy ve společnosti. Právní prostředí v České republice - základní pojmy, některé problémové oblasti práva. Modelové situace v rámci nácviku komunikačních dovedností. Etiketa - nejčastější situace. Kulturní a ekonomické odlišnosti v Evropě, popř. v jiných zemích světa.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti vysvětlují některé základní pojmy podnikatelské etiky, definují implementaci etiky do firemního prostředí. Diskutují aktuální negativní etické jevy s ekonomickým rozměrem ve společnosti. Demonstrují kulturní a ekonomické odlišnosti v rámci Evropy, popř. i dalších zemí. Charakterizují důležité pojmy a skutečnosti právního prostředí České republiky. Na modelových příkladech praktikují dovednosti z různých oblastí etikety.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Doporučená nebo povinná literatura

SRONEK, I. Etiketa a etika v podnikání, Management Press. (CS)
DYTRT, Z. Etika v podnikatelském prostředí, Grada Publishing, Praha, 2006. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT - přednáška, diskuse, jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen za zpracování eseje na předem dané téma a aktivní přístup při diskusích na přednáškách. Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Pojem etika - obecný a ekonomický význam.
2. Firemní identita, kultura, image jako prostředky implementace etiky do firemního prostředí.
3. Projevy neetického chování - korupce,praní špinavých peněz.
4. Aspekty etického chování v mezinárodním podnikatelském prostředí.
5. Podmínky pro podnikání v Evropě, kulturní odlišnosti.
6. Právní aspekty podnikání.
7. Komunikační dovednosti.
8. Etiketa.

Cíl

Studenti budou schopni lépe zhodnotit konkrétní situace v podnikatelském prostředí v České republice, ale i v zahraničí. Na základě příslušného zhodnocení pak odvodí svůj vlastní názor na danou situaci. Dále, charakterizují strukturu právního systému v ČR a odvodí svá případná laická stanoviska v právní oblasti. Budou schopni aplikovat postupy v oblasti etikety, ať při běžném lidském kontatku či při speciálních příležitostech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele účast na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-TEC magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor