Detail předmětu

Elektronické systémy a měření

FEKT-BPC-PBTAk. rok: 2020/2021

Tento předmět umožní posluchačům praktické seznámení s některými elektronickými obvody včetně měření jejich vlastností a také s použitím a provozem některých přístrojů používaných ve zdravotnictví. Je zaměřen ryze prakticky a v rámci cvičení budou posluchači seznámeni i s některými problémy, se kterými se lze při použití přístrojů setkat. I na to budou tato praktická cvičení zaměřena.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student získá praktické zkušenosti s ovládáním základních přístrojů v klinické technice, aplikací těchto přístrojů na pacientech a s postupy při hodnocení naměřených výsledků.

Prerekvizity

Lékařská diagnostická technika, Terapeutická a protetická technika Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Chmelař M. : Lékařská přístrojová technika I – CERM, s.r.o. 1995 (CS)
Chmelař M.: Lékařská laboratorní technika – VUT Brno 2000 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah přednášek
1. Konstrukce a testování základních elektronických obvodů
2. Měření základních elektrických veličin (proud, napětí, výkon, kmitočet, fázový posun, impedance, kapacita, indukčnost)
3. Základní měřicí přístroje a metody pro stejnosměrná a střídavá měření
4. Základní moduly elektronických přístrojů (napájecí zdroje, filtry, zesilovače)
5. Základní moduly elektronických přístrojů (komparátory, elektronické spínače, klopné obvody)
6. Logické členy a obvodové principy realizace kombinačních funkcí

Obsah praktických cvičení
1. Kardiostimulátor, jeho sestrojení a měření vlastností
2. Jednoduchý alarmový systém s akustickou a optickou signalizací
3. Automatické defibrilátory, nácvik resuscitace na tréninkovém systému ZOLL
4. Základní funkce EEG systému
5. Praktické snímání EEG signálu a ukázka funkce biologické zpětné vazby
6. Základní funkce EMG systému
7. Praktický záznam EMG signálu (nativní i s využitím stimulátoru)
8. Měření krevního tlaku pomocí auskultační techniky, použití automatického měřiče, cejchování automatických měřičů krevního tlaku
9. EKG simulátory, měření nasycení krve kyslíkem
10. Jednoduchý stabilní generátor impulzů pro bateriové napájení

Cíl

Studenti si doplní a rozšíří základní znalosti obecné a přístrojové elektrotechniky. A dále pak získají teoretické a praktické dovednosti z oblasti elektrických měření elektrických a neelektrických veličin. Součástí je získání praktických zkušeností s měřícími přístroji a metodami pro stejnosměrná a střídavá měření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning