Detail předmětu

Základy měření v kinantropologii a sportu

CESA-SZMKAk. rok: 2019/2020

Obsahem je teoretické i praktické seznámení s měřicími, testovacími systémy, které se využívají ve sportu i tělesné výchově. Studenti získají praktické dovednosti při práci s jednoduchým přístroji a systémy a přehled o jejich využití v různých druzích sportů, prostředí i pro různé sledované ukazatele tělesného zatížení nebo výkonnosti. Součástí cvičení bude samostatná praktická činnost individuální i skupinová.

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá základní vědomosti a dovednosti o práci se základními a jednoduchými přístroji pro měření i testování ve sportu.
Bude schopen je aplikovat v praxi při vlastních měřeních se sportovci i nevýkonnostní populací. Bude umětvybrat vhodné měřicí a testovací zařízení a systémy, instalovat a obsluhovat vybranou techniku, ukutečnit měření a testování, provést sběr vybraných dat, zpracovat je pro hodnocení a interpretaci.

Prerekvizity

Úvodní znalosti o tělesných cvičeních a sportu, rozdělení sportů a disciplín, klasifikace sportovního výkonu.

Doporučená nebo povinná literatura

Manuály produktů, firem, které se zabývají měřením ve sportu
Úvod do předmětu Měřicí technika ve sportu (bude zpracován do zahájení výuky)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Test min. 65 %. Odevzdané protokoly z měření 100 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsahem je teoretické i praktické seznámení s měřicími, testovacími systémy, které se využívají ve sportu i tělesné výchově. Studenti získají praktické dovednosti při práci s jednoduchým přístroji a systémy a přehled o jejich využití v různých druzích sportů, prostředí i pro různé sledované ukazatele tělesného zatížení nebo výkonnosti. Součástí cvičení bude samostatná praktická činnost individuální i skupinová.

1. Úvod do měřící techniky ve sportu, důvody a potřeba využití měřící techniky ve sportu, základní dělení
2. Analýza pohybu - základní kinetická analýza, hardwarové vybavení, senzory pro měření rychlosti, zrychlení, síly, inerciální měřící jednotky
3. Analýza pohybu - Analýza pohybu za pomoci softwarového zpracování dat - zobrazovací techniky a simulační nástroje
4. Přístroje pro testování reakčních a rovnovážných schopností
5. Přístroje pro statické a dynamické měření sil
6. Přístroje využívané pro měření výkonu v závodech a posuzování skórování
7. Přístroje pro monitoring výkonu a výkonnosti ve vrcholovém a výkonnostním sportu
8. Přístroje pro orientaci v terénu a měření klimatických vlivů
9. Využití mobilních telefonů, tabletu a smartwatch aplikací ve sportu
10. Přístroje a software pro měření a analýzu pohybu a podporu tréninkového procesu ve vodním prostředí
11. Přístroje pro volnočasové aktivity individuální a skupinové (navigace, měření tepové frekvence a spotřeby energie, snímání pohybové aktivity

Cíl

Cílem je provést základní přehled, seznámení a práce s jednoduššími systémy a přístroji využívanými pro praktickou činnost v tréninku, soutěžích a při testování

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student musí absolvovat 80 % přednášek. Cvičení jsou povinná ze 100 %, náhrada možná po dohdě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Výuka v terénu

21 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning