Detail předmětu

Angličtina pro rizikové inženýrství

ÚSI-2SDAJAk. rok: 2018/2019

Předmět Angličtina pro rizikové inženýrství je zaměřen na terminologii a situace, se kterými se absolvent setká v pracovním procesu. Bude seznámen s výrazovými prostředky a dovednostmi pro komunikaci ve firmě a podnikání v souvislosti s managementem, výrobním procesem, prezentací výrobků, marketingem a prodejem, náborem pracovních sil a terminologií specifického zaměření. Bude schopen popsat trendy ve výrobě a prodeji, bude seznámen se způsoby vyjednávání, vedení schůzí, sjednávání schůzek a metodami prezentace firmy, výrobků a technologií. Hlavní zaměření profesního jazyka bude zejména na situace spojené s bezpečností a riziky v pracovním procesu a na zajištění opatření předcházejícím nebezpečí a ztrátám.
Úroveň kurzu podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je B1-B2.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Porozumění specifickým informacím v mluvené i psané formě.
Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s řízením firmy, prezentovat firmu a její produkty, vyjadřovat se o firemních záležitostech v ústní i písemné formě. Schopnost jednat na různých úrovních.
Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni bakalářského studia a B1 podle SERR.

Doporučená nebo povinná literatura

Sweeny, S. English for Business Communication, Student´s Book, 2. vydání, Cambridge, Cambridge University Press, 2003
Cotton D., Falvey D., Kent, S. Market Leader, Pearson Education Ltd., Harlow, 2005,
Lebauer, Roni, Learn to Listen, Listen to Learn, Longman, New York, 2000
Mascull, B. Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2002
Mackenzie I. Management and Marketing, Thompson Learning, Boston, 1997
Ellis, Mark and O´Driscol, Nina, Socializing, Longman, Hong Kong, 1997
Harding, K. and Taylor, L.: International Express Intermediate. Oxford University Press

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou cvičení, které podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška na konci letního semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Modální slovesa.
Vyjádření budoucího času v angličtině.
Časové věty.
Psaní e-mailů.
První a druhá podmínková věta. Frázová slovesa.
Předpřítomný čas průběhový .
Třetí podmínková věta.
Obchodní korespondence. Způsobové sloveso 'should' s minulým infinitivem.
Nepřímá řeč.
Organizace firmy
Human Resources, zaměstnanost, nábor
Žádost o místo, interview
Výrobní proces, outsourcing
Popis výrobku a marketing
Nácvik presentačních dovedností
Kvalita, inovace
Popis trendů a numerické výrazy
Řešení problémů
Socialising, networking
Strategie vyjednávání
Přijímání opatření pro bezpečnost, předcházení ztrát a rizik

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s výrazovými prostředky a základními dovednostmi, které budou používat v různých situacích v zaměstnání, zejména v souvislosti s organizací firmy, výrobou, prezentací výrobků, získáváním pracovních sil, žádostí o místo a při komunikaci se spolupracovníky, obchodními partnery a institucemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Výuka jazykového cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor RCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor RSK , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor RIS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning