Detail předmětu

Soudní inženýrství

ÚSI-2SBSIAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na seznámení s expertní a soudně znaleckou činností, s metodami expertní a soudně znalecké analýzy, s metodami oceňování nemovitého a movitého majetku, metodami stanovování výše škody na hmotném majetku a metodikou zpracování expertního a soudně znaleckého posudku. Součástí předmětu jsou také rizika znalecké činnosti.

Výsledky učení předmětu

Znalost činnosti experta a soudního znalce v technických a ekonomických oblastech

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

BRADÁČ, A. a kol.: Úvod do soudního znalecAkademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004
BRADÁČ A., KREJČÍŘ P., SCHOLZOVÁ, V.: Úřední oceňování majetku. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, vychází při každé aktualizaci prováděcí vyhl. k zákonu č. 151/1997 Sb.
BRADÁČ, A. A KOL.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o., Brno, 1997
KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. Brno. 2014, 2. vyd. ISBN 978-80-214-5041-7 (CS)
KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. Brno. 2014, 2. vyd. ISBN 978-80-214-5040-0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání zápočtu: účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů.
Zkouška: bude sestávat z písemné a ústní části a bude hodnocena na základě výsledku obou těchto částí. Klasifikace testu (procento chybných odpovědí/stupeň ECTS): 6/A, 12/B, 18/C, 24/D, 30/E

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Expertní a soudně znalecká činnost
2. Systémové pojetí expertního a soudně znaleckého posudku
3. Systémová analýza děje
4. Matice hypotéz a matice stop, matice odrazu, korespondence poškození
5. Metody a způsoby zajištění stop a jejich dokumentace
6. Metody expertní a soudně znalecké analýzy
7. Analýza děje v čase a prostoru, metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí
8. Metody oceňování hmotného majetku pro účely stanovení výše škody, míry rizika škodného následku a pojistného zajištění
9. Metody oceňování nemovitostí
10. Metody oceňování nemovitostí
11. Metody oceňování movitého majetku
12. Metody stanovení výše škody
13. Metodika zpracování expertního a soudně znaleckého posudku. Rizika znalecké činnosti.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení s expertní a soudně znaleckou činností, s metodami expertní a soudně znalecké analýzy, s metodami oceňování nemovitého a movitého majetku, metodami stanovování výše škody na hmotném majetku a metodikou zpracování expertního a soudně znaleckého posudku. Součástí předmětu jsou také rizika znalecké činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolována je účast na cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MRzI magisterský navazující

  obor REZ , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor RFI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor RCH , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor RSK , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor RSZ , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor RIS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor