Detail předmětu

Analýza, posouzení a ošetření rizik technických systémů

ÚSI-2SBASAk. rok: 2018/2019

Výuka předmětu "Analýza, posouzení a ošetření rizik" je zabezpečena Fakultou stavební a Fakultou chemickou. Jsou rozebrány následující oblasti: modelování vlastností nosných stavebních konstrukcí, zohlednění náhodnosti vstupních parametrů při návrhu konstrukce; impact loading; význam analýzy rizik pro havarijní a krizové stavy technických systémů; metody analýzy rizik a jejich použití; algoritmy posuzování a hodnocení technických rizik; modelování šíření požárů ve stavebních objektech. Vztah analýzy rizik a analýzy disponibilních prostředků.

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

TICHÝ, M.: Ovládání rizika. Ch. Beck, Praha 2006, ISBN 80-7179-415-5
HAIMES, Y. Y.: Risk modeling, assessment and management. John Wiley and sons, 2004, ISBN 0-471=48048
FLANAGAN, R., NORMAN, R.: Risk Management and Constructions. Blackwell Science, 1993
MAŠEK, I.,MIKA, O., J., ZEMAN, M.: Prevence závažných průmyslových havárií, VUT v Brně, 2006 ISBN 80-214-3336-1
MIKA,O., J.: Průmyslové havárie, TRITON, ISBN 80-7254-455-1, Praha 2003.
RAIS, K., SMEJKAL,V.: Řízení rizik, Grada, 2004, 274 s., ISBN 80-247-0198-7
TIJMS, H. C.: A first course in Stochastic Models. John Wiley and sons, 2003, ISBN 0-471-49881-5
ŠTĚTINA, J.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí, ISBN 80-7169-688-9, Grada Publishing, Praha 2000, 436 s
Manual of the classification and priorization of risks due tu major accidents in process and related industries, IAEA TECDOC - 727, Vienna 1996.
Gudelines for integrated risk assessment and management in large industrial areas, IAEA TECDOC - 994, Vienna 1998
Ansys, ATENA; Matlab ver.7.1- The MathWorks Inc., US, 2005; ROZEX, TEREX, NBC Analysis

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je písemné zpracování zadané seminární práce, jejíž zadání určí vyučující po dohodě s garantem předmětu. Požadavky k písemné zkoušce vychází ze sylabu předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu "Analýza, posouzení a ošetření rizik"
2. Náhodnost vstupních parametrů při návrhu stavebního objektu
3. Modelování vlastností nosných stavebních konstrukcí, vztah mezi modelem a reálnou konstrukcí
4. Speciální zatížení, impact loading, posouzení rizik stavebních objektů
5. Posouzení a ošetření rizik stavebních konstrukcí z hlediska jejich návrhu, výstavby a používání
6. Metody analýzy rizik a jejich použití v oblasti stavebnictví
7. Algoritmy posuzování a hodnocení rizik
8. Řízení rizik při přípravě, projektování, výstavbě a používání konstrukce (systému)
9. Management rizika ve stavební firmě (v organizaci)
10. Predikce možných následků v případě zjištění nebezpečí vzniku a bezprostředně po nastalé mimořádné události
11. Význam analýzy rizika pro havarijní a krizové stavy technických systémů
12. Predikce vývoje mimořádné a krizové situace
13. Vztah analýzy rizik a analýzy disponibilních prostředků

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MRzI magisterský navazující

  obor REZ , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor RFI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor RCH , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor RSK , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor RSZ , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor RIS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor