Detail předmětu

Základy práva pro znaleckou činnost

ÚSI-DSB01Ak. rok: 2018/2019

Základy občanského práva - jeho pojem, struktura a formy dané základními zásadami a právy, zejména aplikace platného občanského práva (obecného práva soukromého) a civilního práva procesního na problémy související se znaleckou činností.
Základy trestního práva - jeho pojem, struktura a formy dané funkcemi, základními zásadami a vlastními trestněprávními instituty, s důrazem na aplikace platného trestního práva hmotného a procesního na problémy související se znaleckou činností.
Základy správního práva ve vazbě na znaleckou činnost.

Výsledky učení předmětu

Nabytí základních právních znalostí na teoretické i praktické úrovni týkajících se výkonu znalecké a jiné odborné činnosti včetně právního postavení znalce aj. odborníka.

Prerekvizity

Nejsou požadovány.

Doporučená nebo povinná literatura

SKULOVÁ, S a kol. Správní právo - zvláštní část, MU, 2004
PRŮCHA, P. a kol. Správní právo - obecná část, MU, Brno 2005
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní, Eurolex Bohemia a.s.r., Praha 2005
BĚLOHLÁVEK, A. J., HÓTOVÁ, R. Znalci v mezinárodním prostředí. Praha: C. H. Beck 2011. ULRICH, P., ŠEVČÍK, P. Znalecké právo. Praha: C. H. Beck 2015. (CS)
ULRICH, P., ŠEVČÍK, P. Znalecké právo. Praha: C. H. Beck 2015. (CS)
KŘÍSTEK, L. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer ČR 2013. (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška písemná testová.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do práva, právní principy a právní normy, dělení práva a působnost právních norem.
2. Občanské právo (obecné soukromé právo) - podstata a účel, základní pojmy a zásady. Postavení a odpovědnost odborníka (profesionála).
3. Právní jednání a jiné právní skutečnosti; uzavírání smluv.
4. Vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů.
5. Práva k cizím věcem, zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena.
6. Soudní právo civilní; soustava soudů činnost soudu před zahájením řízení.
7. Civilní řízení v prvním stupni, opravné prostředky, výkon rozhodnutí.
8. Postavení znalce v občanském soudním řízení.
9. Trestní právo hmotné, základy trestní odpovědnosti. Působnost trestních zákonů, trestné činy, tresty.
10. Trestní právo procesní, pravomoc a příslušnost soudů, osoby zúčastněné na trestním řízení.
11. Postup trestního stíhání, řízení přípravné a před soudem, úkony související. Postavení znalce v trestním řízení
12. Správní právo (veřejná správa a správní právo, organizace veřejné správy).
13. Správní právo (správní řízení a jeho základní zásady, postupy podle správního řádu), postavení znalce ve správním řízení.

Cíl

Seznámení se se základními právními otázkami nezbytnými k výkonu znalecké a jiné odborné činnosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSoIK doktorský

  obor SOI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program DSoIP doktorský

  obor SOI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor