Detail předmětu

Signály a systémy

FIT-ISSAk. rok: 2018/2019

Spojité a diskrétní signály, diskrétní a spojité systémy. Konvoluce.
Spektrální analýza spojitých signálů - Fourierova řada (FŘ), Fourierova
transformace (FT). Systémy se spojitým časem. Vzorkování a
rekonstrukce. Diskrétní signály a jejich frekvenční analýza - Diskrétní
Fourierova řada (DFŘ), Fourierova transformace s diskrétním časem
(DTFT). Diskrétní systémy. Dvourozměrné (2D) signály a systémy. Náhodné
signály.

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základní teoretické znalosti v oblasti popisu a analýzy spojitých a diskrétních signálů a lineárních systémů. Získají rovněž praktické dovednosti při analýze a filtraci signálů v prostředí MATLAB/Octave.
Studenti si prohloubí znalosti matematiky a statistiky a aplikují je na reálné problémy zpracování signálů. 

Prerekvizity

základní znalosti matematiky a statistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

 • http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS/public/
 • Jan, J., Kozumplík, J.: Systémy, procesy a signály. Skriptum VUT v Brně, VUTIUM, 2000.
 • Šebesta V.: Systémy, procesy a signály I., Skriptum VUT v Brně, VUTIUM, 1997.
 • Jan J., Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, VUT v Brně, VUTIUM, 2002, ISBN 80-214-1558-4.

 • Oppenheim A.V., Wilski A.S.: Signals and systems, Prentice Hall, 1997

Způsob a kritéria hodnocení

 • testy v numerických cvičeních, 6 po 2 bodech, celkem 12b.
 • půlsemestrální zkouška, bez literatury, bez počítače a kalkulačky, 25b.
 • odevzdání projektu - 12b.
 • závěrečná zkouška - 51b, bez literatury, bez počítače a kalkulačky, k disposici bude seznam základních rovnic. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby
  byla hodnocena nejméně 17 body. V opačném případě bude zkouška
  hodnocena 0 body.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Číslicové filtry - základy a praktické využití
  2. Frekvenční analýza pomocí DFT - základy a praktické využití
  3. Zpracování obrazů (2D signály) - základy a praktické využití
  4. Náhodné signály - základy a praktické využití
  5. Aplikace zpracování signálů a úvod do teorie
  6. Frekvenční analýza spojitých signálů
  7. Systémy se spojitým časem
  8. Od spojitého k diskrétnímu - vzorkování, kvantování
  9. Diskrétní signály detailněji
  10. Číslicová filtrace detailněji
  11. Náhodné signály detailněji
  12. Aplikace a pokročilá témata zpracování signálů

  Osnova počítačových cvičení:
  1. Úvod do MATLABu
  2. Projekce do bází a Fourierova řada 
  3. Zpracování zvuku 
  4. Zpracování obrazu 
  5. Náhodné signály 
  6. Vzorkování, kvantování a aliasing

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  Individuální projekt je zaměřen na zpracování obrazu, viz http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS/public/#proj

Cíl

Seznámit se s teorií signálů a lineárních systémů se spojitým a s
diskrétním časem, a s teorií náhodných signálů. Předmět klade důraz na
spektrální analýzu a lineární filtraci jako dva základní bloky
moderních systémů pro komunikaci a prostrojové učení. 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Účast v numerických cvičeních není kontrolovaná, ale píší se na nich testy po 2 bodech.   
 • Skupiny v numerických cvičeních jsou organizovány na
  základě zapisování do rozvrhových oken.
 • Nahrazení zameškaného cvičení (a získání bodů) je možné (1) účastí na cvičení a testu s jinou skupinou (2) vypracováním všech příkladů z daného cvičení a jejich předvedením vyučujícímu, (3) přezkoušením po individuální domluvě s vyučujícím nebo garantem kursu. Možnosti (2) a (3) připadají v úvahu nejvýše 14 dní po zameškaném cvičení, nikoliv zpětně na konci kursu. 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Číslicové filtry - základy a praktické využití
 2. Frekvenční analýza pomocí DFT - základy a praktické využití
 3. Zpracování obrazů (2D signály) - základy a praktické využití
 4. Náhodné signály - základy a praktické využití
 5. Aplikace zpracování signálů a úvod do teorie
 6. Frekvenční analýza spojitých signálů
 7. Systémy se spojitým časem
 8. Od spojitého k diskrétnímu - vzorkování, kvantování
 9. Diskrétní signály detailněji
 10. Spektrální analýza diskrétních signálů detailněji 
 11. Číslicová filtrace detailněji
 12. Náhodné signály detailněji
 13. Aplikace a pokročilá témata zpracování signálů

Cvičení odborného základu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Komplexní čísla, cosinusovky a komplexní exponenciály a operace s nimi
 2. Základy, filtrování, frekvenční analýza
 3. Signály se spojitým časem: Energie, výkon, Fourierova řada, Fourierova transformace
 4. Systémy se spojitým časem a vzorkování
 5. Operace s diskrétními signály, konvoluce, DTFT, DFT
 6. Číslicová filtrace a náhodné signály

Projekt

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Projekt je zaměřen na praktické procvičování signálů a systémů v Matlabu/Octave. Jeho studijní etapa obsahuje řešené příklady na témata: 

 1. Základy práce s Matlabem
 2. Projekce do bází a Fourierova řada
 3. Práce se zvukem, filtrace a spektrální analýza
 4. Zpracování obrazu
 5. Náhodné signály
 6. Vzorkování a kvantování
Následuje vlastní projekt s individuálně zadanými signály, viz http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS/public/#proj