Detail předmětu

Diplomová práce

FIT-DIPAk. rok: 2018/2019

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEP) a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.

Prerekvizity

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEP/SEP - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEP nelze mít zapsán předmět DIP.
Předmět DIP se zapisuje současně s přihláškou k MSZ ve stejném semestru.

Doporučená nebo povinná literatura


 • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
 • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
 • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
 • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
 • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění prerekvizitních podmínek a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů DP v termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "SEP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět DIP si student zapsal/ponechal neoprávněně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova numerických cvičení:
  Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím diplomového projektu.

Cíl

Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace s vedoucím diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 2. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný
  obor MBI , 2. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný
  obor MIS , 2. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný
  obor MIN , 2. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný
  obor MMI , 2. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný
  obor MMM , 2. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný
  obor MGM , 2. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný
  obor MPV , 2. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný
  obor MSK , 2. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekty

169 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor