Detail předmětu

Angličtina 4: středně pokročilí 2

FIT-BAN4Ak. rok: 2018/2019

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na
obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném
přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy
úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro
četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárůstu
slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv
výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi budou schopni:
- používat širokou slovní zásobu
- aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text na úrovni B1
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech
- porozumět jednoduchému anglickému mluvenému projevu a aktivně se účastnit konverzace

Prerekvizity

Úspěšné absolvování BAN3 nebo získání nejméně 41 bodu při vstupním jazykovém testu.

Doporučená nebo povinná literatura

K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP

 • Taylor, L.: International Express Intermediate. New edition. Student's Book. OUP 2005.
 • Johnson, D.: General Engineering. English for Academic Purposes Series. Cassell Publishers Ltd, London, 1991.
 • Soars, L., Soars, J.: New Headway Intermediate (Student's Book, Teacher's Book, Workbook). Oxford University Press, 1996.

Způsob a kritéria hodnocení

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Účast na cvičeních je povinná ze 75%. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Podmínky zápočtu:
Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.

40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Osnova numerických cvičení:
  1. Způsobová slovesa. Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
  2. Nácvik prezentací. Čtení odborného textu: Outsourcing.
  3. Vyjádření budoucího času v angličtině. Ustálená slovní spojení.
  4. Přítomný čas průběhový a 'going to' pro vyjádření budoucí události. Komunikace v zaměstnání.
  5. Časové věty. Psaní e-mailů.
  6. První a druhá podmínková věta. Frázová slovesa.
  7. Předpřítomný čas prostý a průběhový. Popis zaměstnání, kariéra.
  8. Popis procesů. Správné kladení otázek.
  9. Třetí podmínková věta. Snadno zaměnitelná slova.
  10. Obchodní korespondence. Způsobové sloveso 'should' s minulým infinitivem.
  11. Nepřímá řeč. Ustálená slovní spojení.
  12. Technický text. Běžné fráze pro různé společenské situace.
  13. Semestrální test.

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout studentům nejen znalosti a dovednosti obecné
angličtiny na úrovni B1, ale i znalosti a dovednosti nezbytné v běžných
pracovních a společenských situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Závěrečná zkouška:
30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu.
30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvodní hodina, opakování předchozí látky

 2. Minulé časy: Minulý prostý, průběhový, předminulý
 3. Jak prezentovat, popis problémů a hledání řešení
 4. Podmínkové věty - nultý, první a druhý kondicionál
 5. Finance a peníze, psaní emailů, jak diskutovat a hledat shodu
 6. Trpný rod v přítomném čase prostém, průběhovém, předpřítomném, minulém prostém a budoucím.
 7. Time management, slovní zásoba k výrobnímu procesu, vysvětlování a kontrola porozumění
 8. Vztažné věty
 9. Pracovní pohovor, popisování osobních kvalit, změna plánu
 10. 3. podmínkové souvětí, should have/shouldn´t have
 11. Gerundium VS infinitiv, změna kariéry, telekonference
 12. Technický text, opakování
 13. Semestrální test