Detail předmětu

Contemporary Issues in European Management Accounting

FP-ciiePAk. rok: 2018/2019

a) Finanční a manažerské účetnictví a jejich vývoj s ohledem na globalizaci, a jejich nové trendy
b) Rozpočty
c) Metoda standardních nákladů
d) Reporting
e) Oceňování
f) Poznatky z rozboru účetních výkazů jako zdroj informací pro vybrané analytické metody

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

a) pochopení dosavadního i očekávaného vývoje finančního a manažerského účetnictví s ohledem na potřeby a požadavky globalizace
b) získání základních znalostí v oblasti teorie i praktického použití rozpočetnictví a metody Standardních nákladů.
c) pochopení významu a úlohy reportingu jako součást účetních informačních systémů pro potřeby operativního i strategického řízení i na úrovni praktických dovedností
d) seznámení se s problematikou oceňování ve finančním a finančním účetnictví

Prerekvizity

Základní znalostí z oblasti finančního účetnictví (principy účtování, základy účtování obecně, znalost účetních výkazů), základní znalosti vnitropodnikového účetnictví (účetní soustavy, kalkulace, klasifikace nákladů), obecné znalosti z mikroekonomie a ekonomiky podniku

Doporučená nebo povinná literatura

Horngren C.T., Foster G., Datar S. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Prentice Hall Int. (EN)
Cooper R., Kaplan R.S. (1991): The Design of Cost Management Systems. Textes, Cases, and Readings, Prentice Hall International Ed., (EN)
Maher M.W., Deakin E.B. (1994): Cost Accounting. Richard D. IRWIN, INC. (EN)
Kaplan R.S., Norton D.P. (1996): The Balanced Scorecard. Translating Strategy into Action. HBS. (EN)
Kaplan R.S., Norton D.P. (2001): The Strategy-Focused Organization. Harvard Business School Press (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet
samostatné zpracování + odprezentování tématu na základě individuálního zadání(

zkouška
má písemnou a ústní část
Písemná část - individuálně zpracovaná studie zaměřená do odpřednášené problematiky (konkrétní téma na základě dohody s vedoucím předmětu)
Ústní část - diskuse ke zpracované studii

METODIKA HODNOCENÍ
počet bodů
Zpracování semestrální práce 30
Zpracování vybraného tématu 40
ústní zkouška - diskuse o assgintu 30
celkem 100

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

- Finanční a manažerské účetnictví, charakteristika a vývoj s ohledem na globalizaci
- Analýza povinných účetních výkazů
- Vnitropodnikové účetnictví
- Rozpočty a rozpočetnictví (základní pojmy, zásady sestavování rozpočtů, metody sestavování rozpočtů, dlouhodobé rozpočty, krátkodobé rozpočty, rozpočty režijních nákladů, kontrola plnění rozpočtů, behavioristické aspekty rozpočtových prací, rozpočtová rezerva), moderní metody sestavování rozpočtů a jejich problematika
- Metoda Standardních nákladů (základní pojmy, aplikace metody SN v sériové, kusové, homogenní a sdružené výrobě,použití metody SN u režijních nákladů)
- Reporting (základní pojmy, zásady a problémy sestavování reportů, úloha reportingu pro operativní a strategické řízení)
- Oceňování (seznámení se s problematikou oceňování ve finančním a manažerském účetnictví, historická cena, její modifikace a korekce v různých účetních systémech)
- Analýza povinných účetních výkazů jako zdroj informací pro manažera
- Využití poznatků z analýzy povinných účetních výkazů jako zdroje informací analytické metody ( především Porter, SWOT, finanční analýza) .

Cíl

a) seznámení a pochopení dosavadního i očekávaného vývoje finančního a manažerského púčetnictví s ohledem na potřeby a požadavky globalizace
b) získání základních znalostí v oblasti teorie i praktického použití rozpočetnictví a metody Standardních nákladů.
c) pochopení významu a úlohy reportingu jako součást účetních informačních systémů pro potřeby operativního i strategického řízení
d) seznámení se s problematikou oceňování ve finančním a manažerském účetnictví
e) získání schopností analyzovat povinné účetní výkazy a získávat z nich informace pro některé analytické metody

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-EBF-D magisterský navazující

    obor MGR-EBF , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor