Detail předmětu

Semestrální projekt

FP-FpdsPAk. rok: 2018/2019

Předmět je navázán na zaměření závěrečné práce každého studenta. Výuka probíhá individuálně ve vyhrazených hodinách, převážně formou konzultací dílčích problémů, prezentace výsledků zpracování práce. Předmět je zaměřen zejména na vypracování teoretických východisek práce na základě vedoucím práce doporučené literatury, formulaci cílů práce a výběru metod použitých pro zpracování závěrečné práce. Témata závěrečných prací a jejich cíle schvaluje garant studijního programu.

Na předmět navazuje v dalším semestru předmět Diplomní seminář.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student prokáže schopnost formulovat odborný problém, stanovit postup jeho řešení, zvolit vhodné metody pro analýzu problému.

Prerekvizity

Absolvování praxe do doby ukončení předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN ISO 690 Bibliografické citace (v platném znění) (CS)
Dle zaměření DP stanoví vedoucí práce
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. 2011.290 s. ISBN 978-80-246-1966-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou individuálních konzultací studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je splnění podmínek stanovených vedoucím diplomové práce. Jedná se zpravidla o vypracování minimálně dvou kapitol závěrečné práce (teoretické východiska práce a analýza problému) a jejich odevzdání ve stanoveném termínu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Požadavky na závěrečnou práci.
Stanovení požadavků na teoretická východiska zpracování závěrečné práce.
Formulace řešeného problémů.
Strukturalizace problému a stanovení postupu zpracování
Volba vhodných metod analýzy problémů
Definování požadavků na návrhovou část práce

Cíl

Hlavním cílem předmětu je prezentovat studentům požadavky na vytvoření diplomové práce, strukturu práce, předpisy vztahující se k tvorbě závěrečných prací a vést studenty k vytvoření kvalitní závěrečné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání požadovaných materiálů ve stanovených termínech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor