Detail předmětu

Konsolidace účetní závěrky

FP-FkuzPDAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na problematiku sestavování konsolidované účetní závěrky. Studenti získají znalosti o konsolidující skupině podniků, o metodách konsolidace účetní závěrky a získají dovednosti, potřebné k sestavení konsolidované účetní závěrky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o skupině podniků, spadajících pod konsolidaci účetní závěrky, teoretické znalosti o metodách konsolidace a základní praktické dovednosti, potřebné k sestavení konsolidované účetní závěrky.

Prerekvizity

Předpoklady pro studium předmětu Konsolidace účetní závěrky jsou následující: - znalosti a dovednosti z finančního účetnictví - schopnost zpracovat individuální účetní výkazy - znalost vypovídací hodnoty jednotlivých částí individuální účetní závěrky.

Doporučená nebo povinná literatura

Harna,L.Konsolidovaná účetní závěrka. Praha, BILANCE, spol.s r.o., 1996. (CS)
Harna,L.Konsolidovaná účetní závěrka.Praha,BILANCE,1996. (CS)
Zelenka,V., Zelenková,M. Konsolidace účetních výkazů. Praha: Ekopress, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-86929-95-8.
zákon č.593/1991Sb., o účetnictví (CS)
vyhláška č.500/2002Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (CS)
ČÚS pro podnikatele č.003 Odložená daň, č.011 Operace s podnikem, č.020 Konsolidace (CS)
JONÁŠ, R., LOJA, R. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech. Praha: VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-52-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodiky dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování studentů.
Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončený zkouškou, která má písemnou formu. Odpovědi jsou hodnoceny stupnicí 0 - 60bodů. Do celkového hodnocení při zkoušce vstupuje také klasifikovaná zápočtová práce. Stupnice její klasifikace je 0- 40 bodů.
Celková klasifikace zkoušky je shodná s klasifikační stupnicí ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti jsou v předmětu Konsolidace účetní závěrky seznámeni s účetními výstupy vlastnicky propojeného celku, s metodami zpracování konsolidované účetní závěrky a praktickými postupy, potřebnými ke konsolidaci účetních výkazů.
1.Vymezení konsolidované účetní závěrky, české a mezinárodní právní předpisy ke konsolidaci
2.Skupina podniků, konsolidační celek
3.Metody konsolidace - plná metoda
4.Metody konsolidace - poměrná a ekvivalencí
5.Konsolidační rozdíl a jeho zjišťování
6.Organizace zpracování konsolidované účetní závěrky.

Cíl

Cíle předmětu jsou:
- poznat logiku zpracování účetních výstupů vlastnicky propojeného celku
- porozumět konsolidované účetní závěrce
- poznat a umět pracovat s metodami sestavování konsolidované účetní závěrky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolována. Úkoly na cvičeních jsou ukončeny sestavením konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty. Odevzdané dokumenty jsou klasifikovány stupnicí 0 - 40 bodů. Pro uznání zápočtové práce je potřebná minimálně 50% úspěšnost jejího zpracování, tzn. získání alespoň 20 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor