Detail předmětu

Mezinárodní účetní standardy

FP-FmusPAk. rok: 2018/2019

Předmět je ukončený zkouškou, která má formu písemných zadání. Součet bodů za všechna zadání je 70, hodnocení je v závislosti od správnosti jejich řešení (0 – 70 bodů). Do celkového hodnocení zkoušky vstupují kromě bodů z finálních písemných zadání také body ze zápočtových prací, hodnocených na stupnici 0 - 30 bodů. Zhodnocení splněných úkolů je prováděno podle stupnice ECTS.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti pro práci s jednotlivými účetními standardy a pro sestavení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Prerekvizity

Účetnictví podnikatelských subjektů v souladu s českými účetními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha : Management Press, 2017. ISBN 9788026506928 (CS)
MLÁDEK, R. IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP. Praha : Leges, 2017 (CS)
KRUPOVÁ, L. Leasingy podle IFRS. Praha : VOX, 2017. ISBN 9788087480540 (CS)
FLOOD, J. M. Wiley Revenue Recognition: Understanding and Implementing the New Standard (Wiley Regulatory Reporting). Wiley : Hoboken, 2017 (CS)
BARKER, R - Schulte, S. Representing the market perspective: Fair value measurement for non-financial assets. ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY. Volume: 56, Pages: 55-67 (CS)
JINDŘICHOVSKÁ,, I. - KUBÍČKOVÁ, D. The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules - Evidence from the Czech Republic ACCOUNTING IN EUROPE. Volume: 14, Issue: 1-2, pages: 56-66 (CS)
STROUHAL, J. Slovník pojmů IFRS. Praha: Wolters Kluwer,a.s., 2014, ISBN 978-80-7478-545-0. (CS)
PROCHAZKA, D. The Specifics of Forced IFRS Adoption by Czech Private Companies: A pilot field study. In: EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2017: PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, PT 2, Pages: 199-206. Brno : 2017 (CS)
IFRS www.kacr.cz/ceske-zneni-ifrs-preklad-eu (CS)
Wiley IFRS 2017: Interpretation and Application of IFRS Standards (CS)
BARTKOVA, H. et al. Project templates draft based on an analysis of the current state of the implementation and application of IFRS in the Czech Republic. In: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT AND ITS SUPPORT BY INFORMATION SYSTEMS (SMSIS). Ostrava : 2017 (CS)
ŽÁROVÁ, M. Changes in Accounting Regulation in the Czech Republic over past twenty five years. In: UCETNICTVI A AUDITING V PROCESU SVETOVE HARMONIZACE (International Scientific Conference on Accounting and Auditing in the Process of International Harmonization). Vranov nad Dyji : 2016 (CS)
STROUHAL, J. - BONACI, C. G. FACING CURRENT TRENDS IN ACCOUNTING HARMONIZATION: ON CASE OF CZECH PROFESSIONAL ACCOUNTANTS. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, AUDITING, AND TAXATION (ICAAT 2014). Tallin : 2014 (CS)
MEJZLÍK, L. et al. THE ADOPTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS IMPACT ON CORPORATE TAXATION. POLITICKA EKONOMIE, Volume: 63, Issue: 7, pages: 811-832. Praha : VŠE, 2015 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky v rozsahu 3 hodiny týdně objasňují studentům teoretické i praktické základy problematiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončený zkouškou, která má formu písemných zadání. Součet bodů za všechna zadání je 70, hodnocení je v závislosti od správnosti jejich řešení (0 – 70 bodů). Do celkového hodnocení zkoušky vstupují kromě bodů z finálních písemných zadání také body ze zápočtových prací, hodnocených na stupnici 0 - 30 bodů. Zhodnocení splněných úkolů je prováděno podle stupnice ECTS.
Bližší specifikace podmínek hodnocení.


Zápočet:
1) seminární práce zaměřená na vybrané problémy transformace účetní závěrky sestavené v souladu s českými účetními předpisy na účetní závěrku dle IFRS (0 - 15 bodů);
2) písemný test formou výběru odpovědí - test obsahuje teoretické otázky i praktické příklady vyžadující volbu a správnou aplikaci účetní politiky (0 - 15 bodů).
Písemná zkouška: obsahuje finální zadání ve formě krátkých případových studií, které vyžadují aplikaci vhodné metodiky řešení problémů a jeho následné promítnutí do finančních výkazů (0 – 70 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Harmonizace účetnictví. Nařízení a směrnice EU, IFRS a US GAAP. Sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS v ČR.
2. Účetní závěrka podle IFRS, její struktura a základní prvky (aktiva, závazky, vlastní kapitál, náklady a výnosy). Výchozí předpoklady pro sestavení účetní závěrky. Účetní politika a její změny v souladu s IAS 8.
3. Nefinanční stála aktiva a jejich účetní zobrazení v souladu s IAS 16 a IAS 38. Modely pořizovacích nákladů a fair value.
4. Testování na znehodnocení a snížení hodnoty nefinančních aktiv v souladu s IAS 36 a IAS 2.
5. Vykazování neoběžních aktiv držených k prodeji a ukončovaných aktivit v souladu se standardem IFRS 5.
6. Účetní zobrazení zásob v souladu se standardem IAS 2 a zemědělské produkce podle standardu IAS 41.
7. Finanční nástroje podle IFRS 9.
8. Závazky s nejistým časovým vypořádáním anebo výší v souladu se standardem IAS 37.
9. Účetní zobrazení zaměstnaneckých požitků podle IAS 19.
10. Vykazování tržeb ze smluv se zákazníky podle standardu IFRS 15.
12. Kursové rozdíly podle standardu IAS 21.
13. Účetní zobrazení pronájmu v souladu se standardem IFRS 16. Oceňovaní a účetní zobrazení nemovitostí určených na pronájem podle standardu IAS 40.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat se systémem IFRS, tedy účetního výkaznictví, které je založeno více na obecních principech než na konkrétních pravidlech. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni formulovat účetní politiku podniku z hlediska věrného zachycení vlivu transakcí, událostí a okolností souvisejících s podnikem. Měli by také ovládat požadavky na oceňování majetku a závazků (včetně využití odhadů) a umět sestavit účetní závěrku v souladu se standardy a interpretacemi tvořícími součást IFRS.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor