Detail předmětu

Strategie konkurenčních střetů

FP-PsksPAk. rok: 2018/2019

Získání znalostí v oblasti přípravy a řízení konkurenčního boje firmy. také budou diskutovány některé praktiky užívané v České republice. Studenti se také seznámí se specifickým informačním systémem obchodní společnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k přípravě a řízení vlastního střetu s konkurenční firmou.

Prerekvizity

Proces strategického řízení firmy, analýza oborového okolí firmy, analýza interních faktorů firmy.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES,F., DOSTÁL,V. Strategie konkurenčních střetů. Studijní texty. Fakulta podnikatelská . VUT v Brně. Brno: PC DIR, 1999. ISBN 80 – 214 – 1496 -0. (CS)
BARTES,F. Konkurenční strategie firmy. 1. vyd. Praha: Management Press, 1997. 128 s. ISBN 80 – 85943 – 41 - 7. (CS)
PORTER,M. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Pubblishing, 1994. ISBN 80 – 85605 – 11 – 2. (CS)
PORTER,M. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Pubblishing, 1994. ISBN 80 – 85605 – 12 – 0. (CS)
BARTES, F. KOnkurenční strategie firmy. Praha: Management Press, 1997. 128 s. ISBN 80-85943-41-7. (CS)
KOTLER,P. Marketing management. 2.upravené vydání. Praha: Victoria Pubblishing, 1995. ISBN 80 – 85605 – 08 – 2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno:
a) Aktivní účast na cvičení – hodnotí vyučující
b) Uznaná seminární práce.

Zkouška:
Zkouška má písemnou formu. Mohou se jí účastnit pouze ti studenti, kteří mají v IS zapsaný zápočet.
Zkouška se skládá ze tří teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí je 30 minut. Hodnotí se:
a) Správná identifikace zadaného problému
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení.
Odpověď na každou otázku se hodnotí zvlášť. Výsledné hodnocení je dáno aritmetickým průměrem. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod
Charakter konkurenčních střetů
Ofenzivní pojetí konkurenčního střetu
Strategie konkurenčních střetů

Cíl

Získání znalostí v oblasti přípravy a řízení konkurenčního střetu s jinou firmou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor