Detail předmětu

Operační a systémová analýza

FP-PosaPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na představení a praktické využití vybraných disciplín operačního výzkumu, zejména v kontextu podpory manažerského rozhodování. Výklad směřuje od vysvětlení základních teoretických východisek k jejich praktické aplikaci. Důraz je rovněž kladen na využití příslušné softwarové podpory.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají speciální odborné znalosti a dovednosti o možnosti praktického využití vybraných metod operačního výzkumu při řízení podniku. Díky představení a praktické realizaci konkrétních případových studií si tyto vybrané metody a techniky rovněž osvojí..

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou nutné základní znalosti z managementu (manažerské funkce, manažerské role) a matematiky (lineární algebra, teorie grafů, pravděpodobnost).

Doporučená nebo povinná literatura

DOSKOČIL, R. Metody, techniky a nástroje řízení projektů. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2013. 165 s. ISBN: 978-80-7204-863-2. (CS)
RAIS, K., DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 125 s. ISBN 978-80-214-4364-8. (CS)
DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. CERM, 2008, 430s, ISBN 978-80-7204-605-8 (CS)
RAIS, K.; DOSTÁL, P.; DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza II. Brno, Akademické nakladatelství CERM. 2007. ISBN 978-80-214-3371-7. (CS)
DVOŘÁK, D., KALIŠ, J., SIRŮČEK, J. Mistrovství v Microsoft Project 2010. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 520 s. ISBN 978-80-251-3074-2. (CS)
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum; kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-8694-644-3. (CS)
PLEVNÝ, M., ŽIŽKA, M. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. 1. vyd., Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. 298 s. ISBN 80-7043-435-X. (CS)
WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: Grada Publishing a.s., 1996. 512 s. ISBN 80-7169-089-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny včetně ilustrativních příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Úspěšné zpracování semestrálního projektu ve stanoveném termínu.
2. Úspěšné absolvování dvou zápočtových testů (min 50%).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vymezení předmětu a seznámení se základními pojmy.
2. Manažerského rozhodování – úvod do problematiky.
3. Manažerského rozhodování – vybrané metody a techniky.
4. Teorie grafů – úvod do problematiky.
5. Teorie grafů – vybrané praktické aplikace.
6. Metody síťové analýzy – úvod do problematiky.
7. Metody síťové analýzy – vybrané praktické aplikace.
8. Matematické programování – úvod do problematiky.
9. Matematické programování – vybrané praktické aplikace.
10. Soft computing – úvod do problematiky.
11. Soft computing – vybrané praktické aplikace.
12. Modely řízení zásob – úvod do problematiky.
13. Modely řízení zásob – vybrané praktické aplikace.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami operačního výzkumu a s možnostmi jejich využití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vlastní práce studentů na zadaných úkolech je kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor