Detail předmětu

Nákladový management

FP-nmPAk. rok: 2018/2019

Předmět pojednává o metodách a postupech řízení nákladů a využití nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, o metodách a postupech kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách nákladového řízení ve výrobním podniku, přechod nákladového účetnictví na manažerské účetnictví a nákladový management, výkonově orientované a odpovědnostní účetnictví, účetnictví nákladů ve vztahu k procesům a aktivitám, dále vymezuje moderní nástroje řízení nákladů TC,LCC, dále kalkulace nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodu řízení procesů a aktivit (ABM). Předmět poskytuje především informace pro řízení a zejména pro rozhodování. Po absolvování předmětu budou studenti schopni vymezit své požadavky pro různé rozhodovací úlohy, tyto informace roztřídit, zhodnotit a předložit manažerům.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu nákladového managementu pro řízení podniku a jeho provázanost na manažerské účetnictví a kontrolu. Studenti budou znát teorii nákladového, manažerského účetnictví a nákladového managementu, informace o minulých jevech, ale také o informace nezbytné pro rozhodování – rozpočetnictví, plánování, nástroje kalkulačních metod a rozhodovací úlohy. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit a rozhodnout z hlediska řízení nákladů.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti získané v průběhu studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KRÁL,B.a kol. Manažerské účetnictví. 3.doplněné vyd. Praha: Management Press, 2010.660s.ISBN 978-80-7261-217-8. (CS)
BREWER,P.C.- GARRISON,R.H.-NOREEN,E.W.Introduction to Managerial Accounting.Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York,NY,10020,2002 by The McGraw-Hill Companies.ISBN 0-07-281787-9. (EN)
GARRISON,R.H. Managerial Accounting.Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York,NZ,10020,2003 by The McGraw-Hill Companies.ISBN 0-07-242338 (EN)
Hradecký, M., Lanča, J., Šiška, L. Manažerské účetnictví.1.vyd. Grada,2008. 264 s.ISBN 978-80-247-2471-3 (CS)
BLOCHER J.E.-CHEN H.K.-COKINS G.-LIN T.W. Cost Management – A Strategic Emphasis. Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York, NY, 10020, 2005, 2002, 1999 by The McGraw-Hill Companies.ISBN0-07-281836-0. (EN)
J.Fibírová,L. Šoljaková, J. Wagner Manažerské účetnictví -- Nástroje a metody. 1.vyd.Grada, 2012, 391 s.ISBN 978-80-7357-712-4. (CS)
ŠOLJAKOVÁ, L.Strategicky zaměřené manžerské účetnictví.1.vyd.Praha:Management Press.2009.206s.ISBN 978-80-7261-199-7 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné a ústní zkoušky dostane student dvě odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti nákladového managementu.
Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě jednoho kontrolního testu.
Absolvování jednoho kontrolního testu:
TEST I (9.týden ak.r.): 40 bodů
Min. počet bodů z testu 20 bodů.
Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 – 90
B 89 - 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50
F 49 - 0
Zkouška je udělena na základě jednoho kontrolního testu a ústního zkoušení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek :
Obsah a pojetí nákladového managementu. Systémový přístup k nákladovému managementu.
Členění nákladů a výnosů z hlediska potřeb řízení orientované na rozhodování, oportunitní náklady.
Rozhodovací úlohy. Základní klasifikační hlediska těchto úloh, CVP. Optimalizace objemu výroby, optimalizace sortimentu, rozhodovací úlohy „buď anebo“.
Metoda standardních nákladů.
Strategické nákladové řízení- kalkulace cílových nákladů (Target Costing) a kalkulace životního cyklu výrobku (LCC)
Strategické nákladové řízení- kalkulace podle dílčích aktivit - metoda ABC
Strategické nákladové řízení- hodnotová analýza
Strategické nákladové řízení-pojetí strategického řízení nákladů, faktory ovlivňující strategické řízení nákladů (TQM, JIT, Teorie omezení)
Cost Cutting – alternativní přístupy snižování nákladů.

Cvičení:
Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek
1.,2. Relevantní, irelevantní náklady. Rozdílové náklady a výnosy. Přírůstkové a hraniční náklady. Oportunitní náklady a výnosy-výpočtové příklady.
3.,4. Krátkodobé rozhodovací úlohy , bezpečnostní marže, CVP-výpočtové příklady. Optimalizace výroby-výpočtové příklady.
5.,6. Optimalizace sortimentu, úlohy buď anebo"-výpočtové příklady.
7.,8. Metoda ABC.Metoda TC a LCC. Hodnotová analýza.
9.-10. TEST I.Zápočet.

Cíl

Cílem předmětu nákladové managementu je seznámit studenty se vzájemnými vztahy mezi finančním a nákladovým účetnictvím, manažerským účetnictvím a nákladovým management. Nákladový management vystupuje jako samostatný informační nástroj vnitřního řízení podniku. Obsahuje jednak klasické kalkulační postupy pro zachycování vnitřních jevů, které skutečně v minulosti proběhly a současně nové přístupy zajišťující informace pro manažery, tedy orientované na budoucnost. Analýza chování nákladů a matematické propočty jsou důležité pro manažerské rozhodování. Přechod manažerského účetnictví na nákladový management uzavírá celkový pohled na vzájemné propojení ekonomického informačního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování jednoho testu. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

    obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor