Detail předmětu

Marketingové aplikace

FP-maPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřený na prohloubení znalostí z oblasti marketingových procesů a jejich aplikaci v podnikové praxi. Důraz je kladen na kombinaci systémově procesního přístupu a aplikace kreativních technik v marketingu. Pozornost bude věnována vybraným okruhům s důrazem na úspěšnou realizaci marketingového řízení firem a to především marketingovému výzkumu, six sigma marketingu, kreativním technikám a dalším oblastem praktické aplikace marketingových přístupů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti specifických marketingových přístupů pro aplikaci v podnikové praxi. Studenti budou schopni řešit konkrétní příklady a rozhodovací úkoly s využitím aplikačního software v oblasti marketingového výzkumu, six sigma marketingu a marketingového řízení.

Prerekvizity

Střední znalost marketingových termínů a postupů na úrovni vysoké školy.

Doporučená nebo povinná literatura

KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum : nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2006. ISBN 80-247-0966-X. (CS)
PŘIBOVÁ, M. a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1.vyd. Praha, Grada 1996. 238s. ISBN 80-7169-2999-0. (CS)
KOTLER, P.; WONG, V.; SAUNDERS, J.; ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007.1048s. ISBN 978-80-247-1545-2. (CS)
CLEVELING, C. M., L. HAMLETON a B. MCCARTHY. Six Sigma for Marketing Processes. Boston: Pearson Education, 2007. ISBN ISBN-10: 013199008X. (EN)
KOTLER, P.; WONG, V.; SAUNDERS, J.; ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007.1048s. ISBN 978-80-247-1545-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Přednášky:
Účast na přednášce není povinná.

Cvičení
Účast na cvičeních je povinná. Student může mít max. 3 absence. Během cvičení může student od vyučujícího získat až 10 bodů za výpočet probíraných příkladů.

Část kurzu bude věnována konzultaci projektů Projekt bude mít v celkovém hodnocení 50 % váhu v rámci získání klasifikovaného zápočtu.

Zbývajících 50 % bude možné získat v rámci písemné práce, jejíž obsahem bude jeden příklad a dvě otevřené otázky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Marketingový výzkum 1 – metodika marketingového výzkumu
2. Marketingový výzkum 2 – metody a techniky marketingového výzkumu, využití vhodných statistických metod
3. Digitální marketing – analýza dat (Google Analytics)
4. Digitální marketing - nástroje marketingové komunikace; tvorba PPC reklamy (Google Adwords)
5. Digitální marketing – hodnocení výkonnosti kampaní a jejich úprava (Google Adwords, Facebook)
6. Úvod do six sigma marketingových procesů
7. Six sigma ve strategických marketingových procesech
8. QFD v marketingové oblasti – optimalizace vlastností produktu
9. Metody rozvoje segmentace, targetingu a positioningu (faktorová + shluková analýza)
10 Six sigma v taktických marketingových procesech
11. Marketingové techniky cenové optimalizace
12. Marketingové techniky optimalizace komunikačního mixu
13. Spokojenost zákazníka, metody měření spokojenosti zákazníka

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami a technikami v oblasti aplikace marketingu s využitím systémově procesního přístupu. Studenti si osvojí teoretické poznatky a znalosti metodických postupů potřebných pro uplatnění marketingových přístupů při řízení firem v praxi s důrazem na dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu s využitím nástrojů marketingového výzkumu a six sigma marketingu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude probíhat formou otázek v rámci jednotlivých přednášek a propočtem příkladů na základě probrané látky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor