Detail předmětu

Komunikace v řízení

FP-krPAk. rok: 2018/2019

Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní řízení podniku a zvyšování jeho výkonnosti. Důraz je kladen na rozvíjení a zdokonalování sociálně manažerských a podnikatelských dovedností studentek a studentů především v oblasti vnitropodnikové sociální komunikace a na trénink v hledání a nacházení aplikačních alternativ účinných v současné i budoucí ekonomické praxi.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět prohlubuje, rozšiřuje a rozvíjí relevantní psychologické znalosti a dovednosti v klíčové oblasti sociální způsobilosti a kompetence manažera. Studentům a studentkám poskytuje zdokonalení především v těchto dovednostech: identifikovat komunikační cíle, aktivně naslouchat, srozumitelně formulovat požadavky a stanoviska, analyzovat komunikační problémy, volit relevantní komunikační strategie a taktiky a úspěšně je aplikovat, předcházet nedorozuměním v běžných i náročných pracovních situacích a tvořivou komunikací podporovat a zvyšovat výkonnost individuální, týmovou i organizační.

Prerekvizity

Znalost poznatků obsahující následující publikace: KONEČNÁ, Z. Základy komunikace. Základy komunikace. 1. Brno: Akademické nakladatesltví CERM, 2009. s. 1-151. ISBN: 978-80-214-3891- 0.

Doporučená nebo povinná literatura

KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988. (CS)
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. & kol. Psychologie a sociologie řízení. 3., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2002. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0. (CS)
FRANKOVÁ, E. Kreativita a inovace v organizaci. 1. vyd. Praha: Grada 2011. 256 s. ISBN 978-80-247-3317-3. (CS)
PETERS, TJ., WATERMAN, R.H. Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0313-7. (CS)
LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 174 s. ISBN 80-247-0648-2. (CS)
McLAGAN, P., KREMBS, P. Komunikace na úrovni: jak dosáhnout ještě vyšší výkonnosti pomocí účinné komunikace. Praha: Management Press, 1998, 190 s. ISBN 80-85943-75-1. (CS)
O´BRIANOVÁ, P.: Pozitivní řízení: asertivita pro manažery. 3. vyd. Praha: Management Press, 2003. 212 s. ISBN 80-7261-077-5. (CS)
FRANKOVÁ, E. Komunikace v řízení. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 104 s. ISBN 978-80-214-3567-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky poskytují vhled do principů a pravidel pro účinné řešení komunikačních situací v manažerské praxi.

Způsob a kritéria hodnocení

Kritéria pro pozitivní hodnocení a úspěšné absolvování předmětu:
Celkové hodnocení a úspěšné absolvování předmětu sestává z:
• 25% seminární práce
• 20% prezentace a odpovědí v rámci diskuze
• 55% závěrečné písemné zkoušky.
K úspěšnému absolvování předmětu je nutno vypracovat semestrální práci, tuto prezentovat a zodpovědět otázky v diskuzi v průběhu předposlední vyučovací jednotky. Semestrální práce je písemná a musí splňovat stanovené obsahové i formální náležitosti. Témata pro zpracování jsou vybírána a schvalována vyučujícím na začátku semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsahem předmětu jsou poznatky z oblasti mezilidské komunikace, které usnadní studentkám a studentům jako budoucím manažerům jejich působení v řídicích funkcích. V průběhu výuky budou frekventantky a frekventanti seznámeni s teoretickými modely interpersonální komunikace a následně bude kladen důraz na aplikaci a procvičení získaných poznatků v modelových situacích, při řešení případových studií či vzájemných diskuzích.
1. Úvod do předmětu: význam interpersonální komunikace pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k zápočtu. Výběr témat pro zpracování semestrální práce.
2. Vymezení procesu interpersonální komunikace a význam komunikační kompetence pro manažerskou praxi. Modely procesu komunikačního procesu a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
3. Sebepoznání a poznávání osobnosti druhých jedinců jako účinný nástroj efektivní komunikace manažera.
4. Zákonitosti sociální percepce a jejich důsledky pro poznávání sebe sama a druhých. Aplikace zákonitostí sociální percepce v manažerské praxi.
5. Zásady účinné verbální komunikace v manažerské praxi. Efektivní překonávání bariér ve verbální komunikaci.
6. Aktivní naslouchání jako nedílná součást účinné komunikace.
7. Účinná neverbální komunikace. Formy neverbální komunikace a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
8. Specifika a zásady správného vedení rozhovoru
9. Zásady úspěšné prezentace a její nácvik.
10. Zásady efektivního vedení porad.
11. Základy teoretických modelů sociální komunikace (asertivita a transakční analýza) a možnosti jejich aplikace při zvyšování účinnosti sociální komunikace.
12. Efektivní komunikace v mezinárodním prostředí
13. Závěrečná sumarizace získaných poznatků a vyhodnocení získaných dovedností a zkušeností.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s relevantními poznatky objasňující sociální komunikaci jako klíčový nástroj vedení lidí v podniku. Důraz je kladen na rozvíjení manažerských kompetencí potřebných pro efektivní vedení lidí, a to především tréninkovou formou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních povinná a kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor