Detail předmětu

Společenská odpovědnost a etika podnikání

FP-ssepPAk. rok: 2018/2019

Předmět představuje studentům současný etický koncept relevantní v byznyse. Rozvíjí jejich schopnosti definovat problém, analyzovat, řešit a rozhodovat z hlediska etické a sociální perspektivy. Studenti se seznámí s moderními nástroji kultivace podnikatelské etiky a jejich využitím v koždodenním pracovním prostředí. Důraz je kladený na komplexní pojetí etického řízení ve firmě.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístup k podnikání se zaměřením na sociální a etickou sféru. Osvojí si základní dovednosti pro řešení etických dilemat.
Budou moci se zúčastnit tvorby a aplikace současných nástrojů pro zlepšení podnikatelské etiky ve firmě či instituci.
Budou vedeni k tomu, aby dokázali promluvit před publikem a znali pravidla etikety.

Prerekvizity

Znalost obchodních typů společností, nástroje managementu, teorie chování firmy, teorie chování spotřebitelů, mezinárodní obchodní zvyklosti.

Doporučená nebo povinná literatura

PUTNOVÁ,A.: Sociální odpovědnost a etika podnikání. Skriptum pro KS FP VUT v Brně, str.57. 2004, ISBN 8021417841 (CS)
PUTNOVÁ,A., SEKNIČKA ,P.: Etické řízení ve firmě, Grada, Praha 2007, 168 str. ISBN 978 80247 162 3 (CS)
KOHOUT, J.: Rétorika, Praha 1995, 159 str. ISBN 80-85943-54-9 (CS)
ČERNOHORSKÁ, L.; PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. 1. 1. Brno: CERM, 2012. 130 s. ISBN: 978-80-7204-806- 9. (CS)
ROLNÝ,I.: Etika a podniková strategie. Nakladatelství Albert Boskovice, 1998, 128 str. ISBN.:80-85834-53-7 (CS)
SEKNIČKA, P.; PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Expert. Expert. Praha: Grada, 2016. 200 s. ISBN: 978-80-247-5545- 8. (CS)
SAMPSNOVÁ,E.: Jak si vytvořit působivý image. Praha 1996, 135str., ISBN 80-85943-08-5 (CS)
SEN,A.: Etika a ekonomie. Nakladatelství Vyšehrad 1999,120st. ISBN 98070215496 (CS)
STEINMANN,H.:,LOHR,A.,Základy podnikové etiky, Praha:Victoria Publishig, 133str., ISBN 80-85865-56-4, 1995 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, semináře, prezentace, případové studie.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet
Znalosti jsou prověřovány zápočtovým testem. Student musí prokázat, že je schopen použít teoretické vědomosti v praxi.
Povinné požadavky na ukončení (váha)
1.Splnění úkolu a odevzdání písemné zprávy v požadovaném rozsahu a formě 5 %
2.Prezentace v požadovaném rozsahu 5%
3.Absolvování zápočtového testu 90%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Etika v podnikání: teoretická východiska, vývoj.
2. Nástroje etického řízení: tradiční - kodex, týmová práce, princip předběžné obezřetnosti.
3. Moderní nástroje etického řízení - etický ombudsman, etický a sociální audit, mentoring a další.
4. Koncept společenské odpovědnosti: definice, vývoj, blízké koncepce - např.koncept dobrého občanství.
5. Teoretické. ukotvení společenské odpovědnosti: teorie stockholedrs, teorie stakeholders, Corporate Governance.
6. Měření společenské odpovědnosti: GRI, ISO 26 000, AA 1000, SA 8 000, reportování, směrnice EU 2014/95. 7.týden - rekapitulace, uzavření předmětu.

Cíl

Cílem předmětu je ukázat etické a sociální dimenze podnikání. Globalizace ekonomiky přináší nové výzvy, které by nastupující generace měla být schopná řešit se znalostí současné teorie. Případové studie, které jsou součástí cvičení by mohly pomoci při řešení praktických dilemat v otázkách rozhodování.
Znalost rétoriky a společenského styku je konkurenční výhodou pro naše absolventy na trhu práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor