Detail předmětu

Management 2

FP-pm2PAk. rok: 2018/2019

Prohloubit a rozšířit znalosti z managementu, seznámit se soudobými postupy a způsoby managamentu.
Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: historické kořeny a přehled vývoje managementu, prohloubení poznatků o dovednostech manažera v práci s lidmi jako je vedení, time management a týmová práce, měření v managementu jako základ řízení, manažerské modely, procesní a projektový přístup k řízení a některé zahraniční zkušenosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti poznají moderní chápání a aplikování managementu včetně vývojových souvislostí a možnosti vedení pracovníků, organizování času, týmové práce, procesního a projektového řízení a aplikace některých manažerských modelů.

Prerekvizity

Znalosti předmětu Podnikový management I.

Doporučená nebo povinná literatura

Weihrich,H. - Koontz,H. : Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s.. ISBN 80-85605-45-7 (CS)
Gerber, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9 (CS)
Donnelly, J.H. - Gibson, J.L. - Ivancevich, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3 (CS)
ROBINS,S.P..- COULTER,: Management. Praha, Grada Publishing,a.s. 2004, 600 s. ISBN 80-247-0495-1 (CS)
CRAINER, S.: Moderní management – základní myšlenkové směry, Management Press 2000. 250 s. ISBN 80-7261-019-8 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu disciplíny, obsahu, termínů, struktury a metod. Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku přednášených témat.

Způsob a kritéria hodnocení

V rámci cvičení je využíván bodový hodnotící systém. Studenti pro udělení zápočtu musí získat min. 60 bodů ze 100 možných. Body lze získat splněním povinných a nepovinných úkolů:
1) max. 20 bodů => řešení otázek z 2 případových studií (nepovinný úkol) – za řešení a vyřešení případové studie student získá 10 bodů, nezúčastní-li se řešení, získává 0 bodů
2) max. 35 bodů => prezentace prezentačního téma (povinný úkol) – student se do konce 2. týdne zapíše k jednomu z 6 možných témat na seznam vyučujícího, která budou dle rozpisu prezentována na 3. až 8. cvičení. Za prezentaci může být student hodnocen až 35 body s ohledem na originalitu, dodržení vymezeného času, způsob prezentace a přednesení informací ke zvolenému tématu.
3) max. 45 bodů => vypracování, odevzdání a prezentace semestrálního projektu (povinný úkol) – zadání semestrálního projektu bude sděleno na cvičení ve 3. týdnu semestru. Termín odevzdání na e-mail vyučujícího je do konce 8. týdne semestru. Hodnocení písemné části projektu bude až 40 bodů dle splnění požadavků ze zadání. Při pozdním odevzdání je uděleno studentovi -5 bodů. Prezentace bude probíhat v 10. – 12. týdnu semestru, student za ni bude hodnocen až 5 body.
Nezíská-li student po splnění povinných úkolů v součtu min. 60 bodů, může požádat vyučujícího o zadání opravného písemného projektu. Termín odevzdání může být nejdříve za 7 kalendářních dnů (nejpozději však do konce 4. týdne zkouškového období semestru) od zadání. Vyučující náhradní písemný projekt ve lhůtě 3 pracovních dnů po odevzdání zhodnotí a udělí max. 40 bodů do celkového hodnocení.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, uzavřené otázky s hodnocením plus 1 nebo mínus 0,5 bodu, otevřené otázky s hodnocením 0 až 3 body. Minimální počet bodů pro složení zkoušky je 50%.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení předmětu (váha):
Splnění podmínek pro získání zápočtu 50%
Absolvování závěrečné zkoušky 50%
Celkem 100%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Historické kořeny a přehled vývoje managementu
Leadership
Týmová práce
Time management
Baťův systém řízení
Procesní přístup
Měření v managementu
Manažerské modely

Cíl

Studenti si osvojí teoretické základy a metodické postupy základů managementu, základní pojmy, obsah, strukturalizaci a praktické uplatňování. Cílem předmětu je taktéž doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu především na úrovni organizací podnikového typu. Předmět je obsahovým rozvinutím předmětu Podnikový management I

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií, výsledků zpracování prezentačních témat, kontrola výsledků znalostního testu.
Účast na přednáškách a cvičeních není povinná, ale doporučená. Aktivitu studenti prokazují plněním úkolů, za které získávání body do hodnocení v rámci cvičení. Pro získání zápočtu je nutné získat 60 ze 100 možných bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor MGR-UFRP , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
    obor MGR-UFRP , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor