Detail předmětu

Accounting for Enterpreneurs

FP-BAENEAk. rok: 2018/2019

V předmětu se studenti seznamují s obecnou charakteristikou účetnictví a jeho metodickými nástroji, dále s právní úpravou účetnictví. Hlavní důraz je kladen na obsah účetní závěrky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti problematicky rozvahových a výsledkových jevů, mají znát předpisy pro účetní zpracování těchto operací podle české právní úpravy. Studenti získají dovednosti, potřebné k zaúčtování operací, spojených s existencí všech forem majetku v korporaci, jeho zdrojů financování, nákladových a výnosových procesů. Získají dovednosti ke specifickým účetním operacím, které zajišťují věrný a poctivý obraz účetní jednotky. Procvičí také sestavování účetních výkazů. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni provádět rutinní účetní operace v obchodní korporaci, navrhnout řešení specifických účetních operací a sestavit účetní výkazy.

Prerekvizity

Základní středoškolské znalosti matematiky a podnikového hospodářství.

Doporučená nebo povinná literatura

FLOOD, Joanne M. Wiley GAAP 2013: Interpretation and application of generally accepted accounting principles. 4 ed. Hoboken, N.J.: Wiley, c2013, xvii, 1321 s. ISBN 978-111-8277-256. (EN)
LERNER, J. M. Bookkeeping and Accounting. Crash course. Schaumś easy outlines. (EN)
MALBURG, C. R. Accounting for the New Business. Adams Media Corporation Avon, Massachutsetts. ISBN: 1-55850-759-0 (EN)
Accounting standards codification. (2014). Norwalk: Financial Acctg Standards. (EN)
Act No. 563/1991 Coll. on Accountancy (EN)
Hans B. Christensen, Edward Lee, Martin Walker & Cheng Zeng (2015) Incentives or Standards: What Determines Accounting Quality Changes around IFRS Adoption?, European Accounting Review, 24:1, 31-61, DOI: 10.1080/09638180.2015.1009144 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, v jejichž rámci je problematika i procvičována. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Příklady podporují zejména praktické ovládnutí látky nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ohodnocení zpracování a prezentace týmové semestrální práce (40 %)
Individuální písemný test v závěru semestru (60 %)
Součet dosažených bodů je podkladem pro získání výsledného hodnocení (ECTS tabulky pro VUT).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova předmětu:
A) Úvod do podvojného účetnictví pro podnikatele. Funkce účetnictví, charakteristické vlastnosti a právní aspekty. Všeobecně uznávané účetní principy. Aktiva a pasíva, jejich vymezení a struktura, skupiny aktiv a pasiv, jejich vzájemné vztahy. Bilanční systém, vliv ekonomických transakcí na rozvahu. Náklady a výnosy účetní jednotky, jejich vymezení a třídění. Struktura výkazu zisku a ztráty.
B) Účetní cyklus. Metodické nástroje účetnictví, účtová osnova, účetní doklady a knihy, vnitřní kontrolní systém. Finanční účty, jejich struktura a význam, peníze v hotovosti, peníze na cestě, bankovní účty. Zásoby, jejich definice a metody oceňování. Třídění dlouhodobého majetku, základní způsoby jeho pořízení. Zúčtovací vztahy -pohledávky a závazky účetní jednotky (z obchodních vztahů, k zaměstnancům k vlastníkům). Základy účtování nákladů a výnosů. Vlastní kapitál a cizí zdroje účetní jednotky.
C) Další důležité části účetní závěrky - přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu. Příloha k účetní závěrce a výroční zprávy. Harmonizace účetnictví ve světě.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům získat základní znalosti pro porozumění a vysvětlení informací ze účetních výkazů a pro přípravu zjednodušených výkazů pro malé a střední firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů ve výuce je sledována, v případě neomluvené absence student postupuje podle pokynů vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor