Detail předmětu

Španělský jazyk A2 - 2

FP-SJ2AAk. rok: 2018/2019

Tento kurz se zaměřuje na výuku následujících oblastí:
Praktické dovednosti: Pronajímat byt nebo dům, předpovídat situace a události, popis minulých okolností, srovnávání, popsat jak se dostat na určité místo, nákup a prodej po telefonu, rozhovor mezi zákazníkem a prodejcem, v restauraci, příprava pokrmů, dávat instrukce/rozkazy, mluvit o pocitech, vyjadřovat přání.
Gramatické dovednosti: vazba ME GUSTARÍA, budoucí čas jednoduchý, opakování předmětu přímého a předmět nepřímý, minulý čas nedokonavý, srovnávací tvary a superlativa, neurčitá zájmena, neosobní tvar SE, kladný a záporný rozkaz včetně použití se zájmeny, slovesa SER a ESTAR, přítomný čas přacího způsobu použitý ve zdvořilostních frázích.
Slovní zásoba: Nábytek, předměty v domácnosti, spotřebiče, podnik a slova týkající se chodu podniku, předložky místa, hlavní části města, veřejná doprava, ovoce a zelenina, vaření a instrukce při vaření, pláž a zdraví, duševní rozpoložení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu je student schopen plynule použít všechny základní minulé časy ve španělštině. Jsou to zejména tyto časy: minulý jednoduchý, předpřítomný a minulý čas nedokonavý. Je schopen bez větších gramatických chyb popsat děje minulé za předpokladu, že bude používat osvojenou slovní zásobu. Seznámení se s budoucím prostý časem a přítomným časem subjunktiva, umožní studentovi po úspěšném absolvování kurzu vyjádřit domněnky, pravděpodobnost, nejistoty a tím položí základy pro složitější vyjadřování. Student si slovní zásobu doplní hlavně v oblastech, jako jsou volnočasové aktivity, jídlo, cestování. To vše společně s vybranými reáliemi Jižní Ameriky umožní studentovi četbu literatury na úrovni A2+. Student bude do jisté míry také schopen porozumět textům denního tisku.

Prerekvizity

Podmínkou zápisu do tohoto kurzu je aktivní znalost španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu úrovně A1+/A2. Je potřeba, aby student byl již seznámen s použitím základních slovesných časů v různých kontextech. Měl by ovládat použití zájmen osobních, přivlastňovacích i ukazovacích ve funkci předmětu přímého i nepřímého, vedlejší věty podmínkové s reálnou podmínkou v budoucnosti, stupňování přídavných jmen a vazbu "hay que" pro vyjádření povinnosti v neosobním tvaru.

Doporučená nebo povinná literatura

Espaňol en marcha I (Nivel Básico A1 + A2) - libro del alumno F.C.Viúdez, Pilar D. Ballesteros, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Franco. rok vydání 2007 ISBN 978-84-9778-202-9 (ES)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíha formou cvičení. V kurzech je omezen počet studentů na maximálně 14. Při výuce se nejčastěji používá komunikativní metoda. Ve velké míře je také zastoupena audiovizuální technika a internet. Typy jazykových cvičení jsou psané, poslechové, četba, porozumění psanému textu, jazyková cvičení ve dvojicích, jazyková cvičení ve skupinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky k udělení zápočtu jsou maximálně 3 neomluvené absence a aktivní participace při výuce. Pokud student tato kritéria nesplní, musí pro získání zápočtu na konci semestru úspěšně absolvovat zápočtový test, ve kterém je potřeba dosáhnout bodového hodnocení minimálně 50%.
Závěrečná zkouška k tomuto předmětu je formou písemného testu, s poslechovou a ústní částí. Délka trvání testu včetně ústní část přibližně 90 minut. Minimální hodnocení který je potřeba dosáhnout pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky je 50%.

Jazyk výuky

španělština

Osnovy výuky

Všechny lekce (s názvem Unidad) se opírají o učebnici Espaňol en marcha Nivel Básico (A1+A2)
1. týden – Unidad 13A – Jednoduchý kondicionál.
2. týden – Unidad 13B – Budoucí čas jednoduchý. Podmínkové věty reálné.
3. týden – Unidad 13C – Zájmena předmětu přímého a nepřímého. Spelling rules of word stress.
4. týden - Unidad 14A – Minulý čas nedokonavý a jeho použití.
5. týden – Unidad 14B – Komparativy a superlativy
6. týden – Unidad 14C – Pokyny jak se dotat z jednoho místa na druhý. Pravidla pravopisu a výslovnosti dvojhlásek.
7. týden – Unidad 15A – Nakupování po telefonu.
8. týden – Unidad 15B – Neurčitá zájmena. Pravidla pravopisu a výslovnosti samohlásek které netvoří dvojhlásky.
9. týden – Unidad 15C – Neosobní zájmena s vazbou /se/
10.týden – Unidad 16A - Rozkazovací způsob kladný a záporný.
11.týden – Unidad 16B – Duševní rozpoložení. Slovesa /ser/ /estar/
12.týden – Unidad 16C – Subjunktiv přítomného času a jeho použití ve zdvořilostních frázích.
13. týden – Zápočtový test (dle pokynů vyučujícího).
Metoda vyučování
formou cvičení s učebnicí a použitím audiovizuální techniku

Cíl

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových schopností, které jsou potřeba ke zvládnutí úrovně A2+ podle SERR (Společného evropského referenčního rámce).
Tohoto cíle se dosáhne pomocí výuky minulých časů, přítomného času subjunktiva, imperativu, budoucího času, vyjadřování povinnosti v osobním i neosobním tvaru sloves a vyjádření pravděpodobnosti. Student se naučí plynně vyjadřovat při každodenních situacích.
Studentovi si osvojí a prohloubí použití minulých časů, stejně jako nově osvojených časů. V kulturním kontextu student se seznámí s vybranými reáliemi Jižní Ameriky, vybrané recepty jihoamerické kuchyně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor