Detail předmětu

Metodika tvorby závěrečných prací

FP-MTZPDAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti.
Profesionalita, vědecká metodologie a kreativita, struktura závěrečné práce a formální požadavky na úpravu, informační zdroje a citace literatury, chyby při zpracování závěrečné práce, metody řešení problémů, prezentace závěrečné práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu dokáží definovat problém, vyhledat, utřídit a zobecnit informace, vyhledat a použít vhodnou metodu pro vyřešení daného problému, sestavit obhajovací řeč.

Prerekvizity

V souladu se studijním plánem pro bakalářská studia na FP VUT v Brně.

Doporučená nebo povinná literatura

KAPOUNOVÁ, J. a P. KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: Od zadání po obhajobu. Praha: Grada Publishing a.s., 2017, 136 s. ISBN 978-8027-1968-45. (CS)
ISO norma 690 (CS)
ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 208 s. ISBN 978-80-251 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou cvičení, na kterých se studenti seznamují a prakticky si zkoušejí jednotlivé metody tvorby závěrečných prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
vypracovanou seminární práci student zasílá na online platformu e-learningu a to nejpozději do konce 12 týdne semestru. Konečné hodnocení studenta je založeno na hodnocení provázanosti jednotlivých částí bakalářské práce cvičícím a způsobu a kvalitě použití citací dle ISO 690 hodnocenou externím odborníkem.
BODOVÉ HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
Celkem, lze z individuálního projektu získat 100 bodů a z toho:
• Provázanost názvu, metodiky, cílů a teoretické části práce – 0 - 60 bodů, přičemž minimální hranice je stanovena na 30 bodů (hodnotí cvičící)
• Vizuální a typologická stránka projektu – 0-10 bodů, přičemž minimální hranice je stanovena na 5 bodů (hodnotí cvičící)
• Povaha použité odborné literatury a citace – 0 - 30 bodů, přičemž minimální hranice je stanovena na 15 bodů (hodnotí externista)
Důvody k neudělení zápočtu!!!
• neodevzdání výzkumného projektu v termínu
• absence na cvičení vedenou externím odborníkem
• získání 50 a méně bodů (součet minimálních hranic z každé oblasti)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je vystavěn na cvičeních, základní tematická náplň cvičení je následující:
- Praxe v průmyslových podnicích
- Metodologie tvořivé práce
- Vyhledávání a zpracovávání informací
- Formální náležitosti komplexní písemné práce
- Citace literatury
- Modelová struktura závěrečné práce
- Formální požadavky na závěrečnou práci a nejčastější chyby
- Praktická prezentace studie k závěrečné práci

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámit s metodologií duševní práce, způsoby získávání, zpracování a využívání informací a s formálními náležitostmi závěrečné práce. Osvojení si základních dovedností při přípravě, zpracování a prezentaci závěrečné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání požadované seminární práce v termínu.
Cvičení jsou povinná v části vedené externím lektorem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
    obor BAK-EP , 3. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
    obor BAK-UAD , 3. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor