Detail předmětu

Technologie tváření

FP-BttPAk. rok: 2018/2019

Souhrnný přehled základních strojírenských technologií ve tváření kovů za studena i za tepla. Obsahuje fyzikální a metalurgické základy uvedených technologií. Mezi základní kapitoly patří: základní zákony plastické deformace, základní tvářecí operace při výrobě hutních polotovarů, tváření ve strojírenství – v plošném a objemovém tváření (stříhání, ohýbání, tažení, protlačování, volné a zápustkové kování, plasty).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o výrobních technologiích, zpracování technologických
postupů a technické přípravy výroby, zpracování příslušné výrobní
dokumentace, zpracování technologických výpočtů.

Prerekvizity

Znalost technologických předmětů I. a II. ročníku studia.

Doporučená nebo povinná literatura

BAČA Jozef, Jozef BÍLIK a Viktor TITTEL. Technológia tvárnenia. 1. vyd. Bratislava. Nakladatelství STU. 2010. 245s. ISBN 978-80-227-3242-0. (CS)
ELFMARK,J.a kol.: Tváření kovů.SNTL Praha 1992,ISBN 80-03-00651-1. (CS)
DVOŘÁK, Milan et al. Technologie II. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 68-178 s. ISBN 80-214-2683-7. (CS)
DVOŘÁK M. a kolektiv: Technologie II,Akademické nakladatelství CERM 2.vydání 2004. (CS)
KOCMAN,K.,NĚMEČEK,P. a kol.autorů,:Aktuální příručka pro technický úsek, část 8,vyd. VERLAG DASHÖFER, 1998, ISBN 80-902247-2-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních
- zpracování požadovaných elaborátů
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s článkem 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, platného od akademického roku 2004/2005.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
- Úvod do technologie tváření a inovace ve tváření
- Základy tváření a zákony plastické deformace
- Výroba hutních polotovarů – plechy, trubky, profily a dráty
- Technologie stříhání
- Technologie ohýbání
- Technologie tažení kruhových dílců
- Technologie tažení hranatých dílců
- Technologie protlačování
- Technologie pěchování
- Technologie zápustkového kování
- Technologie rotačního kování
- Technologie lisování kovových prášků
- Plasty ve strojírenství

Laboratoře a ateliéry
- Aplikace poznatků z výrobní technologie k výpočtům pro plošné tváření
- Experiment ve tváření
- Technologické postupy stříhání plechu
- Technologické postupy přesného stříhání plechu
- Technologické parametry při ohýbání
- Technologické parametry při tažení kruhových polotovarů
- Technologické parametry při tažení hranatých tvarů
- Technologické parametry při protlačování ocelí
- Technologické parametry při protlačování neželezných kovů
- Výpočet tvářecí síly při pěchování, stupeň přetvoření
- Příklad zápustkového kování na bucharu a výpočet tvářecí práce
- Příklad zpracování předkovku na kovacích válcích
- Výpočty izotropních plastů

Cíl

Seznámení studentů se základními technologickými operacemi včetně aplikací v průmyslové praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka ve cvičení bude nahrazena v náhradním cvičení po dohodě s příslušným vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor